Manuals

Poglavlje 4. Vodič dnevnog korišćenja

Sadržaj

Opšte osobine
Prekrivne ikone
Kontekst meniji:
Vuci baci
Zajedničke skraćenice
Autentikacija
Maksimiranje Vindouza
Uvoz podataka u spremište
Uvezi
Uvoz na mesto
Specijalni fajlovi
Provera radne kopije
Preuzimanje dubina
Urezivanje vaših izmena u spremište
Urezivanje dijalog
Liste izmena
Urezivanje samo dela fajlova
Isključivanje stavki iz liste za urezivanje
Urezivanje dnevnika poruka
Napredovanje urezivanja
Ađurirajte vašu radnu kopiju izmenama drugih
Rešavanje konflikta
Fajl Konflikti
Konflikti osobina
Konflikti Stabla
Dobijanje status informacija
Prekrivne ikone
Detaljni status
Lokalni i daljinski status
Pregled Razl
Liste izmena
Shelving
Revizioni dijalog dnevnika
Pozivanje na dijalog dnevnika revizija
Akcije dnevnika revizija
Dobijanje dodatnih informacija
Dobijanje više poruka dnevnika
Tekuća Revizija Radne Kopije
Spajanje osobina praćenja
Izmena poruka dnevnika i autora
Filriranje dnevnika poruka
Statističke informacije
Isključen mod
Obnavljanje izgleda
Pregled razlika
Fajl razlike
Kraj-reda i Belina Opcije
Poređenje foldera
Razl slika koristeći TortozDif
Difing Ofice dokumente
Spoljašnji Razl/Stopi alat
Dodavanje novih fajlova i foldera
Kopiranje/Pomeranje/Preimenovanje fajlova i foldera
Zanemarivanje fajlova i foldera
Hvatanje modela u listi zanemarivanja
Brisanje, pomeranje i preimenovanje
Brisanje fajlova i foldera
Pomeranje fajlova i foldera
Rad sa konfliktom veličine slova u imenu fajla
Ispravka preimenovanja fajlova
Brisanje neverzionisanih fajlova
Poništi izmene
Čišćenje
Podešavanje projekta
Subverzione osobine
Osobine TortoiseSVN projekata
Uređivač osobina
Spoljašnje Stavke
Imenici
Spoljašnji Fajlovi
Kreiranje eksternala sa vuci i pusti
Grananje/Označavanje
Kreiranje Grane ili oznaka
Drugi način kreiranja grane ili oznake
Preuzeti ili prebaciti...
Spajanje
Spajanje opsega revizija
Spajanje dva različita stabla
Opcije spajanja
Pregled rezultata spajanja
Praćenje Spajanja
Rukovanje konfliktima posle stapanja
Osobina održavanja grane
Zaključavanje
Kako zaključavanje radi na Subverziji
Zaključavanje
Otključavanje
Provera statusa zaključavanja
Pravljenje nezaključanih fajlova samo za čitanje
Zakačive skripte za zaključavanje
Kreiranje i primena zakrpa
Kreiranje fajla zakrpe
Primena fajla zakrpe
Ko je izmenio koju liniju?
Krivac za fajl
Razlikeke okrivljavanja
Pretraživač spremišta
Revizioni Graf
Čvor revizionog grafa
Izmena pogleda.
Korišćenje grafa
Obnavljanje izgleda
Uprošćavanje Stabala
Izvoz Subverzione radne kopije
Izbacivanje radne kopije iz kontrole verzija
Relociranje radne kopije
Integracija sa Bag Praćenja Sistem / Problem Tragači
Dodavanje Problem Brojeva u Dnevnik Poruka
Dobijanje informacija od poblem tragača
Integracija sa Veb-zasnovanom pregledaču spremišta
TortoiseSVN postavke
Generalno podešavanje
Revizioni Graf Podešavanje
Ikona prekrivač podešavanje
Mrežna podešavanja
Spoljašnji program podešavanja
Sčvani podaci podešavanje
Keš dnevnika
Zakačiv skript klijentske strane
TortozBlame podešavanje
TortoiseUDiff podešavanje
Izvoz TSVN podešavanja
Napredna podešavanja
Finalni korak

Ovaj dokument opisuje korišćenje dan za danom klijenta TortoiseSVN. To nije uvod u sistem kontrole verzija, i nije uvod u Subverziju (SV). To je više kao mesto gde se možete vratiti tamo gde približno znate šta želite da uradite, ali ne razumete kako da to uradite.

Ako želite uvod u kontrolu verzija sa Subverzijom, preporučujemo vam da pročitate fantastičnu knjigu: Kontrola verzija sa Subverzijom.

Ovaj dokument je takođe u radu, kao i TortoiseSVN to je i Subverzija. Ako nađete neku grešku, molim vas pošaljite je na poštansku listu da možemo uskladiti dokumentaciju. Neke slike ekrana u Vodiču dnevnog korišćenja (VDK) možda ne odražavaju tekuće stanje softvera. Molim vas da nam oprostite. Mi radimo na TortoiseSVN u svoje slobodno vreme.

Da bi dobili najviše od Vodiča dnevnog korišćenja:

  • Trebalo bi da već imate instaliran TortoiseSVN.

  • Trebalo bi da ste familijarni sa sistemom kontrole verzija.

  • Trebalo bi da znate osnove Subverzije.

  • Trebalo bi da imate podešen server i-ili da imate pristup Subverzionom spremištu.

Opšte osobine

Ovo poglavlje opisuje neke od osobina TortoiseSVN koje se primenjuju na skoro sve u uputstvu. Primetite da mnoge od osobina se samo prikazuju unutar Subverzione radne kopije.

Prekrivne ikone

Slika 4.1. Pretraživač prikazuje prekrivne ikone

Pretraživač prikazuje prekrivne ikone


Jedna od najvidljivijih osobina TortoiseSVN su prekrivne ikone koje se pojavljuju na fajlovima u vašoj radnoj kopiji. One vam pokazuju, savršeno, koji je od vaših fajlova izmenjen. Uporedite sa odeljak pod imenom „Prekrivne ikone“ da nađete šta različiti prekrivači pokazuju.

Kontekst meniji:

Slika 4.2. Kontekst meni za folder pod kontrolom verzija

Kontekst meni za folder pod kontrolom verzija


Sve TortoiseSVN komande se pozivaju iz kontekst menija vindouz eksplorera. Većina je direktno vidljiva kada uradite desni klik na fajl ili folder. Koje su komande dostupne zavisi od toga da li je fajl ili folder ili njihov predački folder pod kontrolom verzija ili nije. Možete, takođe, videtu stablo TortoiseSVN menija kao deo Eksplorer fajl menija.

Savet

Neke komande koje se veoma retko koriste dostupne su samo u proširenom kontekst meniju. Da prikažete prošireni kontekst meni držite Šift taster kada uradite desni klik.

U nekim slučajevima možete videti više TortoiseSVN ulaza. To nije bag!

Slika 4.3. Eksplorer fajl meni za skraćenice u verzionisanom folderu

Eksplorer fajl meni za skraćenice u verzionisanom folderu


Ovaj primer je za neverzionisane skraćenice u okviru verzionisanog foldera, i u Eksplorer fajl meniju postoji stablo ulaz za TortoiseSVN. Jedno je za folder, jedno za same skraćenice, i treće za objekte na koje pokazuju skraćenice. Da bismo vam pomogli da ih razlikujete, ikone imaju indikator u donjem desnom uglu koji pokazuje da li je meni ulaz za fajl, skraćenicu ili višestruko selektovane stavke.

Vuci baci

Slika 4.4. Desni vuci meni za foldere pod kontrolom verzija

Desni vuci meni za foldere pod kontrolom verzija


Druge komande su dostupne kao vučni rukovaoci, kada desni vuci fajlova i foldera na novu lokaciju unutar radne kopije ili kada desni vuci neverzionisan fajl ili folder u folder koji je pod kontrolom verzija.

Zajedničke skraćenice

Neke zajedničke operacije imaju dobro poznate Vindouz skraćenice, ali se ne pojavljuju na digmićima ili u menijima. Ako ne možete pronaći kako da uradite nešto očigledno, kao što je obnavljanje izgleda, proverite ovde.

F1

Po,oć, svakako.

F5

Osvežite tekući izgled. Ovo je možda jedna najkorisnija jedan-taster komanda. Na primer... U Eksploreru ovo će osvežiti prekrivačke ikone u vašoj radnoj kopiji. U dijalogu narezivanja to će re-skenirati radnu kopiju da vidi šta treba da bude urezano. U dijalogu Dnevnika revizija kontaktiraće još jednom spremište da proveri najskorije izmene.

Ctrl-A

Izaberite sve. Ovo može biti korisno ako dobijete poruku greške i želite da kopirate i nalepite u e-poštu. Koristite Ctrl-A da izaberete poruku greške i onda ...

Ctrl-C

Kopira izabrani tekst. Uslučaju da nije izabran tekst ali je npr. lista ulaza ili boks poruke, onda sadržaj liste ulaza ili boks poruke je kopiran u klipbord.

Autentikacija

Ako je spremište kome pokušavate da pristupite zaštićeno lozinkom, autentikacioni dijalog će vam biti prikazan.

Slika 4.5. Autentikacioni dijalog

Autentikacioni dijalog


Unesite korisničko ime i lozinku. Boks prove će učiniti da TortoiseSVN smesti akreditaciju u Subverzionom podrazumevanom folderu: %APPDATA%\Subversion\auth u stablu subfoldera:

  • svn.simple sadrži akreditaciju osnove autentikacije (korisnik/lozinka). Primetimo da su lozinke memorisane korišćenjem VinCript Api, nije u punom tekst formatu.

  • svn.ssl.server sadrži SSL sertifikate servera.

  • svn.username sadrži akreditaciju autentikacje samo za korsničko ime (lozinka nije potrebna).

Ako želite da obrišete autentifikacioni keš možete to uraditi iz Sčuvani podaci stranice TortoiseSVN dijaloga podešavanja. Dugme Briši sve će obrisati keširane autentifikacione podatke za sva spremišta. Dugme Briši... ponekad će prikazati dijalog gde možete izabrati koje keširane autentifikacione podatke treba obrisati. Uporedite sa odeljak pod imenom „Sčvani podaci podešavanje“.

Neki ljudi vole da izbrišu autentikacione podatke kada se odloguju u Vindouzu ili se isključuju. Način da se to uradi je da se koristi skript za isključenje %APPDATA%\Subversion\auth directory, e.g.

@echo off
rmdir /s /q "%APPDATA%\Subversion\auth"
      

Možete naći opis kako da instalirate takve skripte je na http://www.windows-help-central.com/windows-shutdown-script.html.

Za više informacija kako da se podesi vaš server za autentikaciju i kontrolu pristupa, pogledaj u odeljak pod imenom „Pristupanje Spremištu“.

Maksimiranje Vindouza

Mnogi od TortoiseSVN dijaloga imaju puno informacija da prikažu, ali je često korisno da se maksimizira samo visina, ili samo širina, radije nego da se maksimizira na ceo ekran. Konvencionalno, postoje skraćenice za ovo na Maksimiziraj dugme. Koristi srednj dugme miša da se maksimizira vertikalno, i desni miš da se maksimizira horizontalno.

TortoiseSVN homepage