Dọn sạch

If a Subversion command cannot complete successfully, perhaps due to server problems, your working copy can be left in an inconsistent state. In that case you need to use TortoiseSVNCleanup on the folder. It is a good idea to do this at the top level of the working copy.

Hình 4.36. The Cleanup dialog

The Cleanup dialog


Trong hộp thoại dọn dẹp, cũng có tùy chọn hữu ích khác để lấy bản sao làm việc vào một trạng thái sạch .

Làm sạch tình trạng bản sao làm việc

Như đã nêu ở trên, tùy chọn này cố gắng để có được một bản sao làm việc không nhất quán vào một trạng thái khả thi và có thể sử dụng. Điều này không ảnh hưởng đến bất kỳ dữ liệu nào mà bạn có nhưng chỉ trạng thái nội bộ của cơ sở dữ liệu bản sao làm việc. Điều này thực tế là lệnh Dọn dẹp mà bạn biết từ các trịnh khách TortoiseSVN cũ hoặc các trình khách SVN khác.

Break write locks

If checked, all write locks are removed from the working copy database. For most situations, this is required for the cleanup to work!

Only uncheck this option if the working copy is used by other users/clients at the time. But if the cleanup then fails, you have to check this option for the cleanup to succeed.

Fix time stamps

Adjusts the recorded time stamps of all files, speeding up future status checks. This can speed up all dialogs that show working copy file lists, for example the Commit dialog.

Vacuum pristine copies

Removes unused pristine copies and compresses all remaining pristine copies of working copy files.

Làm mới các lớp phủ shell

Đôi khi các lớp phủ shell, đặc biệt là trên màn hình cây ở phía bên trái của explorer không hiển thị trạng thái hiện tại, hoặc trạng thái được lưu trữ tạm không nhận ra những thay đổi. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng lệnh này để ép buộc một hành động làm mới.

Bao gồm các thành phần ngoài

Nếu điều này được kiểm tra, thì tất cả các hành động cũng được thực hiện cho tất cả các tập tin và thư mục với thuộc tính svn:externals .

Xóa các tập tin và thư mục không phiên bản, Xóa các tập tin và thư mục bị bỏ qua

Đây là một cách nhanh chóng và dễ dàng để loại bỏ tất cả các tập tin được tạo ra trong bản sao làm việc của bạn. Tất cả các tập tin và thư mục mà không có phiên bản được chuyển vào thùng rác.

Lưu ý: bạn cũng có thể làm tương tự từ hộp thoại TortoiseSVN Hoàn nguyên . Ở đó bạn cũng có được một danh sách của tất cả các tập tin không phiên bản và thư mục để lựa chọn để loại bỏ.

Hoàn nguyên tất cả các thay đổi một cách đệ quy

Lệnh này sẽ hoàn nguyên tất cả các sửa đổi địa phương mà chưa được cam kết.

Lưu ý: tốt hơn là sử dụng lệnh TortoiseSVN Hoàn nguyên thay vào đó, bởi vì bạn có thể xem trước và chọn các tập tin mà bạn muốn hoàn nguyên.