Tích hợp với các Trình Xem Kho Lưu Trữ dựa trên Web

Có một số trình xem kho lưu trữ dựa trên web có sẵn để sử dụng với Subversion ViewVC WebSVN . TortoiseSVN cung cấp phương tiện để liên kết với những chương trình xem n.

Bạn có thể tích hợp một trình xem kho tùy lựa chọn của bạn trong TortoiseSVN. Để làm điều này, bạn phải xác định một số thuộc tính xác định mối liên kết. Chúng phải được thiết lập trên thư mục: ( phần “Thiết lập Dự án” )

webviewer:revision

Thiết lập thuộc tính này đến các URL của trình xem kho của bạn để xem tất cả thay đổi trong một phiên bản cụ thể. Nó phải được đúng URI mã hóa và nó phải chứa %REVISION%.%REVISION% được thay thế bằng số sửa đổi trong câu hỏi. Điều này cho phép TortoiseSVN để hiển thị một mục trình đơn ngữ cảnh trong hộp thoại tường trình Trình Đơn Ngữ Cảnh Xem sửa đổi trong trình xem web .

webviewer:pathrevision

Đặt thuộc tính này để các URL của trình xem kho của bạn để xem các thay đổi vào một tập tin cụ thể trong một phiên bản cụ thể. Nó phải được mã hóa URI đúng và có chứa %REVISION% %PATH%.%PATH% được thay thế bằng các đường dẫn tương đối đến gốc kho. Điều này cho phép TortoiseSVN hiển thị một mục trình đơn ngữ cảnh trong hộp thoại tường trình Trình Đơn Ngữ Cảnh Xem sửa đổi cho đường dẫn trong trình xem web Ví dụ, nếu bạn nhấp chuột phải trong cửa sổ phía dưới hộp thoại tường trình vào một mục tập tin /trunk/src/file thì %PATH% trong URL sẽ được thay thế bằng /trunk/src/file .

Bạn cũng có thể sử dụng các URL tương đối thay vì tuyệt đối. Điều này rất hữu ích trong trường hợp trình xem web của bạn là trên cùng một tên miền / máy chủ như là kho lưu trữ nguồn của bạn. Trong trường hợp tên miền có thay đổi, bạn không phải điều chỉnh thuộc tính webviewer:revision webviewer:pathrevision . Định dạng tương tự như đối với các thuộc tính bugtraq:url . Xem phần “Tích hợp với Hệ thống Theo dõi Lỗi / Trình theo dõi Vấn đ” .

Thiết lập các Thuộc Tính trên các Thư Mục

Những thuộc tính này phải được thiết lập trên các thư mục hệ thống để làm việc. Khi bạn cam kết một tập tin hoặc thư mục các thuộc tính được đọc từ các thư mục đó. Nếu các thuộc tính không được tìm thấy ở đó, TortoiseSVN sẽ tìm kiếm trở lên thông qua cây thư mục để tìm thấy chúng cho đến khi nó đến một thư mục chưa phiên bản, hoặc gốc cây (ví dụ: C:\ ) được tìm thấy. Nếu bạn có thể chắc chắn rằng mỗi người dùng chỉ kiểm xuất từ ví dụ như trunk/ và không phải là một thư mục con, thì nó là đủ nếu bạn thiết lập các thuộc tính trên trunk/ . Nếu bạn không thể chắc chắn, bạn nên thiết lập các thuộc tính một cách đệ quy trên mỗi thư mục con. Một thuộc tính thiết lập sâu hơn trong hệ thống phân cấp dự án sẽ ghi đè các thiết lập trên các mức độ cao hơn (gần với trunk/ ).

Đối với thuộc tính chỉ của dự án, tức là tsvn: , bugtraq: webviewer: bạn có thể sử dụng hộp kiểm Đệ quy để thiết lập thuộc tính cho tất cả các thư mục con trong hệ thống phân cấp, mà không cần đặt nó trên tất cả các tập tin.

Khi bạn thêm mới các thư mục con vào một bản sao làm việc bằng cách sử dụng TortoiseSVN, bất kỳ thuộc tính dự án có trong thư mục mẹ sẽ tự động được thêm vào thư mục con.

Các Hạn chế khi Sử dụng Trình duyệt kho

Bởi vì sự tích hợp màn xem kho phụ thuộc vào truy cập vào các thuộc tính Subversion, bạn sẽ chỉ thấy các kết quả khi sử dụng một bản sao làm việc được kiểm xuất. Lấy thuộc tính từ xa là một hoạt động chậm, vì vậy bạn sẽ không thấy tính năng này hoạt động từ trình duyệt kho, trừ khi bạn bắt đầu trình duyệt kho từ bản sao làm việc của bạn. Nếu bạn bắt đầu trình duyệt kho bằng cách nhập vào URL của kho bạn sẽ không thấy tính năng này.

Vì lý do tương tự, các thuộc tính dự án sẽ không được truyền tự động khi một thư mục con được thêm vào bằng cách sử dụng trình duyệt kho.