So sánh hai phiên bản của một tập tin hoặc thư mục

Nếu bạn muốn so sánh hai phiên bản trong lịch sử của một mục, ví dụ như sửa đổi 100 và 200 của cùng một tập tin, chỉ cần sử dụng TortoiseSVN Hiện Tường Trình vào danh sách lịch sử sửa đổi cho tập tin đó. Chọn hai phiên bản bạn muốn so sánh sau đó sử dụng Trình Đơn Ngữ Cảnh So Sánh Các Sửa Đổi .

Nếu bạn muốn so sánh các mục tương tự trong hai cây khác nhau, ví dụ như các thân cây và một chi nhánh, bạn có thể sử dụng trình duyệt kho lưu trữ để mở cả hai cây, chọn tập tin trong cả hai nơi, sau đó sử dụng Trình Đơn Ngữ Cảnh So Sánh Các Sửa Đổi .

Nếu bạn muốn so sánh hai cây để xem những gì đã thay đổi, ví dụ như các thân cây và phát hành một được gắn thẻ, bạn có thể sử dụng TortoiseSVN Đồ Thị Sửa Đổi Chọn hai nút để so sánh, sau đó sử dụng Trình Đơn Ngữ Cảnh So sánh các sửa đổi CHÍNH . Điều này sẽ hiển thị một danh sách các tập tin thay đổi, và sau đó bạn có thể chọn các tập tin cá nhân để xem các thay đổi chi tiết. Bạn cũng có thể xuất khẩu một cấu trúc cây có chứa tất cả các tập tin thay đổi, hoặc chỉ đơn giản là một danh sách của tất cả các tập tin đã thay đổi. Đọc phần “So sánh các thư mục” để biết thêm thông tin. Ngoài ra sử dụng Trinh Đơn Ngữ Cảnh Diff Thống nhất của Bản Sửa Đổi CHÍNH để xem một bản tóm tắt của tất cả các sự khác biệt, với bối cảnh tối thiểu.