Phục hồi (Hoàn tác) các sửa đổi trong kho

Sử dụng hộp thoại tường trình sửa đổi

Là cách dễ dàng nhất để hoàn nguyên các thay đổi từ một hoặc nhiều bản chỉnh sửa, là để dùng hộp thoại tường trình chỉnh sửa.

 1. Chọn tập tin hoặc thư mục mà bạn cần để phục hồi các thay đổi. Nếu bạn muốn hoàn tác tất cả thay đổi, đây sẽ là thư mục cấp cao nhất.

 2. Chọn TortoiseSVN Hiện Tường Trình để hiển thị một danh sách các phiên bản. Bạn có thể cần phải sử dụng Hiện tất cả hoặc 100 Tiếp theo để hiển thị các sửa đổi bạn đang quan tâm.

 3. Chọn bản chỉnh sửa mà bạn muốn hoàn nguyên. Nếu bạn muốn hoàn tác một dãy các bản chỉnh sửa, chọn bản đầu tiên và giữ phím Shift trong khi chọn bản cuối. Nếu bạn muốn chọn các bản chỉnh sửa riêng lẻ và theo dãy, dùng phím Ctrl khi chọn các bản chỉnh sửa. Nhấp phải trên các bản được chọn, sau đó chọn Trình Đơn Ngữ CảnhHoàn nguyên các thay đổi từ bản chỉnh sửa này.

 4. Hoặc nếu bạn muốn thực hiện một bản sửa đổi trước đó thành bản CHÍNH mới, nhấp chuột phải vào bản chỉnh sửa được lựa chọn, sau đó chọn Trình Đơn Ngữ Cảnh Hoàn nguyên về phiên bản này . Điều này sẽ loại bỏ tất cả thay đổi sau khi sửa đổi được lựa chọn.

Bạn đã hoàn nguyên cacs thay đổi trong bản sao làm việc của bạn. Kiểm tra kết quả, sau đó cam kết những thay đổi.

Sử dụng hộp thoại hợp nhất

Nếu bạn muốn nhập vào các số chỉnh sửa như là một danh sách, bạn có thể dùng hộp thoại Hợp Nhất. Phương pháp trước sử dụng hợp nhất ngầm ẩn; phương pháp này sử dụng nó một cách rõ ràng.

 1. Trong bản sao làm việc của bạn chọn TortoiseSVN Hợp Nhất .

 2. Trong hộp thoại Kiểu Hợp Nhất chọn Hợp nhất một dãy các bản chỉnh sửa.

 3. Trong trường Từ: nhập vào URL đầy đủ tới kho của thư mục bản làm việc của bạn. Nó nên được dùng làm URL mặc định.

 4. Trong trường Dãy chỉnh sửa để hợp nhất nhập vào danh sách các chỉnh sửa để quay lại (hoặc dùng hộp thoại tường trình để chọn chúng như đã mô tả phía trên).

 5. Hãy chắc chắn rằng hộp kiểm Quay lui hợp nhất được chọn.

 6. Trong hộp thoại Các tùy chọn cho hợp nhất chấp nhận các giá trị mặc định.

 7. Nhấn chuột vào Hợp Nhất để hoàn tất hợp nhất.

Bạn đã hoàn nguyên các thay đổi trong bản làm việc của bạn. Kiểm tra các kết quả có như mong muốn, sau đó cam kết các thay đổi.

Sử dụng svndumpfilter

Bởi vì TortoiseSVN không bao giờ mất dữ liệu của, bạn cuộn lại các sửa đổi vẫn còn tồn tại như các bản sửa đổi trung gian trong kho. Chỉ có phiên bản CHÍNH đã được thay đổi tới trạng thái trước đó. Nếu bạn muốn làm chỉnh sửa biến mất hoàn toàn từ kho lưu trữ của bạn, tẩy xoá tất cả các dấu vết mà chúng đã từng tồn tại, bạn phải sử dụng các biện pháp cực đoan hơn. Trừ khi có một lý do thực sự tốt để làm điều này, nó không được khuyến khích . Một lý do có thể sẽ là một người nào đó cam kết một tài liệu bí mật cho một kho lưu trữ công cộng.

The only way to remove data from the repository is to use the Subversion command line tool svnadmin. You can find a description of how this works in the Repository Maintenance.