Buộc người dùng phải nhập một thông điệp tường trình

Có hai cách để ngăn chặn người dùng khỏi cam kết với một thông điệp tường trình trống rỗng. Một cách là cụ thể với TortoiseSVN, còn cách kia làm việc được với tất cả các máy khách Subversion, nhưng đòi hỏi phải truy cập trực tiếp vào máy chủ.

Kịch bản Hook trên máy chủ

Nếu bạn có quyền truy cập trực tiếp đến máy chủ kho lưu trữ, bạn có thể cài đặt một kịch bản móc tiền-cam kết mà từ chối tất cả các cam kết với một thông điệp tường trình trống rỗng hoặc quá ngắn.

Trong thư mục kho lưu trữ trên máy chủ, có một thư mục con hooks trong đó có một số kịch bản móc ví dụ bạn có thể sử dụng. Tập tin pre-commit.tmpl chứa một kịch bản mẫu để từ chối cam kết nếu không có thông điệp tường trình được cung cấp, hoặc tin thông điệp là quá ngắn. Các tập tin cũng chứa bình luận ​​về việc làm thế nào để cài đặt / sử dụng kịch bản này. Chỉ cần làm theo các hướng dẫn trong tập tin đó.

Phương pháp này là cách được khuyến khích dùng nếu người dùng của bạn cũng sử dụng máy khách Subversion khác hơn so với TortoiseSVN. Nhược điểm là cam kết bị từ chối bởi máy chủ và do đó người dùng sẽ nhận được một thông báo lỗi. Các máy khách không thể biết trước khi cam kết rằng nó sẽ bị từ chối. Nếu bạn muốn làm cho TortoiseSVN có nút OK bị vô hiệu hóa cho đến khi thông điệp tường trình là đủ dài thì xin vui lòng sử dụng phương pháp mô tả dưới đây.

Các thuộc tính dự án

TortoiseSVN sử dụng các thuộc tính để kiểm soát một số tính năng của nó. Một trong những thuộc tính là thuộc tính tsvn:logminsize .

Nếu bạn thiết lập thuộc tính trên một thư mục, thì TortoiseSVN sẽ vô hiệu hóa nút OK trong tất cả các hộp thoại cam kết cho đến khi người sử dụng đã nhập vào một thông điệp tường trình với chiều dài ít nhất được quy định trong thuộc tính.

Để biết thêm thông tin chi tiết về những thuộc tính dự án, xin vui lòng tham khảo phần “Thiết lập Dự án” .