Cập nhật các tập tin được lựa chọn từ kho

Thông thường bạn cập nhật bản sao của bạn làm việc bằng cách sử dụng TortoiseSVN Cập nhật . Nhưng nếu bạn chỉ muốn chọn một số tập tin mới mà một đồng nghiệp đã thêm vào mà không cần sáp nhập bất kỳ thay đổi trên các tập tin khác tại cùng một thời gian, bạn cần một cách tiếp cận khác nhau.

Sử dụng TortoiseSVN Kiểm tra cho sửa đổi . và bấm vào Kiểm tra kho lưu trữ để xem những gì đã thay đổi trong kho. Chọn các tập tin bạn muốn cập nhật tại địa phương, sau đó sử dụng trình đơn ngữ cảnh để cập nhật các tập tin.