Manuals

Poglavlje 3. Spremište

Sadržaj

Kreiranje spremišta
Kreiranje spremišta klijentom komandne linije
Kreiranje spremišta sa TortoiseSVN
Lokalni pristup spremištu
Pristupanje spremištu na mrežnom deljenom prostoru
Izgled spremišta
Osiguranje spremišta
Zakačive skripte sa serverske strane
Veze preuzimanja
Pristupanje Spremištu

Nije bitno koji protokol koristite da pristupite spremištu, uvek vam je potrebno da kreirate bar jedno spremište. Ovo može biti urađeno Subverzionom komandnom linijom ili klijentom sa TortoiseSVN.

Ako još niste kreirali Subverziono spremište, vreme je da to uradite sada.

Kreiranje spremišta

Kreiranje spremišta klijentom komandne linije

 1. Kreirajte prazan folder sa imenom SVN (npr. D:\SVN\), koji se koristi kao koren za sva spremišta.

 2. Kreirajte drugi folder MyNewRepository unutar D:\SVN\.

 3. Otvoren komandnu liniju (ili DOS-boks), zamenite u D:\SVN\ i otkucajte

  svnadmin create --fs-type fsfs MyNewRepository
       

Sada imate spremište u D:\SVN\MyNewRepository.

Kreiranje spremišta sa TortoiseSVN

Slika 3.1. TortoiseSVN meni za neverzionisani folder

TortoiseSVN meni za neverzionisani folder

 1. Otvorite vindouz pretraživač

 2. Kreirajte novi folder i nazovite ga npr. SVNRepository

 3. Desni klik na novo kreirani folder i izaberite TortoiseSVNKreirajte spremište ovde....

  Spremište će biti kreirano unutar novog foldera. Nemojte uređivati te fajlove sami!!!. Ako dobijete bilo kakvu grešku osigurajte da folder bude prazan i nije zaštićen od upisivanja.

  Takođe ćete biti pitani gde želite da kreirate imeničku strukturu unutar spremišta. Pogledajte opcije o položaju u odeljak pod imenom „Izgled spremišta“.

  TortoiseSVN će podesiti željenu ikonu foldera kada kreira spremište tako da možete mnogo lakše identifikovati lokalno spremište. Ako kreirate spremište koristeći oficijalni klijent komandne linije ova ikona foldera neće biti označena.

Savet

Takođe preporučujemo da ne koristite file:// pristup uopšte, osim za svrhu lokalnog testiranja. Koristeći server je mnogo sigurnije i pouzdanije za sve osim korišćenja pojedinačnog-razvoja.

Lokalni pristup spremištu

Da se pristupi lokalnom spremištu potrbna je putanja do tog foldera. Setimo se da Subverzija očekuje sve putanje spremišta u obliku file:///C:/SVNRepository/. Zapazimo korišćenje pravih kosih crta u celoj putanji.

Da bi se pristupilo spremištu na mrežnom deljenju i možete koristiti ili mapiranje drajva, ili koristiti UNC putanju. Za UNC putanje oblik je file://ServerName/path/to/repos/. Primetimo da ovde imamo 2 vodeće kose crte.

Pre SVN 1.2, UNC putanje su bile date u čudnijem obliku file:///\ServerName/path/to/repos. Ovaj oblik se još podržava, ali se ne preporučuje.

Pristupanje spremištu na mrežnom deljenom prostoru

Takođe, teorijski je moguće staviti FSFS spremište na mrežnu podelu i imati višestruki korisnički pristup koristeći file:// protokol, ovo se sigurno ne preporučuje. U stvari treba da strogo obeshrabrimo to, i da ne podržavamo takvo korišćenje zbog mnogih razloga:

 • Najpre dajete svakom korisniku direktno pravo upisa u spremište, tako da bilo koji korisnik može slučajno obrisati celo spremište ili ga učiniti nekorisnim na neki drugi način.

 • Drugo, neće svi protokoli za mrežni deljeni prostor podržavatizaključavanje koje zahteva Subverzija, tako da možete naći vaše spremište pokvareno. To se ne mora desiti odmah, ali jednog dana dva korisnika mogu pokušati da pristupe spremištu u isto vreme.

 • Treće, fajl dozvole mogu biti tako podešene. Možete otići na prirodni Vindouz deljeni prostor, ali SAMBA je posebno teška.

 • Ako jedna osoba instalira novu verziju klijenta koja dogradi format spremišta svi ostali neće biti sposobni da pristupe spremištu dok takođe ne dograde novu verziju klijenta.

file:// pristup je planiran za lokalni, samo jedan-korisnik pristup, partikularno testiranje i debagovanje. Kada želite deljenje spremišta vi stvarno treba da podesite odgovarajući server, i to nije skoro tako teško kako se može pomisliti. Pročitajte odeljak pod imenom „Pristupanje Spremištu“ za vodič kako izabrati i podesiti server.

Izgled spremišta

Pre nego uvezete vaše podatke u spremište morate najpre razmisliti kako želite da organizujete podatke. Ako koristite neki od preporučenih iugleda kasnije će vam biti lakše.

Postoje neki standardni, preporučljivi načini organizovanja spremišta. Većina ljudi kreira deblo folder da čuva glavnu liniju razvoja, grane folder da čuva kopije grana, i oznake folder da drži kopije oznaka. Ako spremište sadrži samo jedan projekat, tada ljudi često kreiraju vršni folder:

/trunk
/branches
/tags
  

Pošto se ovaj položaj tako često koristi, kada kreirate novo spremište koristeći TortoiseSVN, takođe će vam ponuditi da kreira imeničku strukturu za vas.

Ako spremište sadrži više projekata, ljudi čest indeksiraju njhov izgled granama:

/trunk/paint
/trunk/calc
/branches/paint
/branches/calc
/tags/paint
/tags/calc
  

...ili projektom:

/paint/trunk
/paint/branches
/paint/tags
/calc/trunk
/calc/branches
/calc/tags
  

Indeksiranje pomoću projekata je osetljiv na to da li su projekti blisko uporedivi i da li se svaki može individualno preuzeti. Za uporedive projekte gde možete preuzetii sve projekte ođednom, ili gde su svi projekti vezani zajedno u jedan distribucioni paket, često je bolje indeksiranje grana. U ovom slučaju vam je potrebno jedno deblo za preuzimanje i povezanost između sub-projekata je mnogo lakše vidljiva.

Ako usvojimo vršni nivo /deblo /oznake /grane pristup, nije ništa reći da imate kopirati celo deblo za svaku granu i oznaku, i u neki put ova struktura nudi najveću fleksibilnost.

Za projekte koji nisu povezani možete više voleti da koristite odvojena spremišta. Kada urezujete izmene, revizioni broj celog spremišta se menja, ne revizioni broj projekta. Ako imate 2 nezavisna projekta deljenje spremišta može značiti velike praznine u revizionim brojevima. Subverzija i TortoiseSVN projekti se pojavljuju na istim adresama domaćina, ali su sasvim nezavisna spremišta omogućavajući nezavisan razvoj i nema kofuzije oko razvojnih brojeva.

Svakako, slobodni ste da zanemarite ovaj zajednički izgled. Možete kreirati bilo koju vrstu varijacija, što god radi bolje za vaš tim. Setite se da što god izaberete to nije stalno urezivanje. Vi možete reorganizovati vaše spremište bilo kada. Pošto su grane i oznake pravi imenici TortoiseSVN ih može pomerati i preimenovati kad god želite.

Prebacivanje sa jednog izgleda na drugi je tek stvar emitovanja serije pomeranja sa serverske strane; Ako ne volite način na koji su stvari organizovane u spremištu, malo žonglirajte okolnim imenicima.

Tako, ako niste već kreirali strukturu osnovnog foldera unutar vašeg spremišta treba to da uradite sada. Postoje dva načina da se to postigne. Ako jednostavno želite da kreirate /deblo /oznake /grane strukturu možete koristiti pretraživač spremišta da kreirate ta tri foldera (u tri posebna urezivanja). Ako želite da kreirate dublju hijerarhiju tada je to slično najpre kreiranju strukture foldera na disku i njen uvoz pri jedinstvenom urezivanju kao ovo:

 1. kreirajte prazan folder na vašem čvrstom disku

 2. kreirajte željeni vršni-nivo folder strukturu unutar tog foldera - nemojte stavljati nijedan fajl još!

 3. uveite ovu strukturu u spremište preko desni klik na folder koji sadrži ovu strukturu foldera i izborom TortoiseSVNUvezi... U import dijalogu unesite URL vašeg spremišta i kliknite OK. Ovo će uvesti vaš privremeni folder u koren spremišta da kreira osnovni izgled spremišta.

Primetimo da ime foldera koji ste uvezli ne pojavljuje se u spremištu, samo njegov sadržaj. Na primer, napravite sledeću strukturu foldera:

C:\Temp\New\trunk
C:\Temp\New\branches
C:\Temp\New\tags
   

Uvezite C:\Temp\Newu koren spremišta, koji će tada izgledati ovako:

/trunk
/branches
/tags
   

TortoiseSVN homepage