Nastavení projektu

Subversion Vlastnosti

Obrázek 4.37. Stránka Subversion vlastností

Stránka Subversion vlastností


Můžete si přečíst a nastavit Subversion vlastnosti z dialogového okna vlastností v systému Windows, ale také z TortoiseSVNvlastnosti a v seznamech stavu TortoiseSVN, z Kontextové menuvlastnosti.

Můžete přidat vlastní vlastnosti, nebo nějaké vlastnosti se speciálním významem pro Subversion. Tyto začínají s svn:. svn:externals je taková vlastnost; podívejte se, jak ovládat externí v „Externí položky“.

svn:keywords

Subversion podporuje expanzi klíčových slov podobně jako CVS, které lze použít pro vložení informací o souboru a revizi v rámci samotného souboru. Klíčová slova, která jsou v současné době podporována:

$Date$

Datum posledního známého odevzdání. To je založeno na informacích získaných při aktualizaci Vaší pracovní kopie. Nekontroluje nejnovější změny v úložišti.

$Revision$

Revize posledního známého odevzdání.

$Author$

Autor, který provedl poslední známé odevzdání.

$HeadURL$

Úplná adresa URL tohoto souboru v úložišti.

$Id$

Zhuštěná kombinace předchozích čtyř klíčových slov.

Chcete-li zjistit, jak můžete tato klíčová slova využít, podívejte se na sekci svn:keywords v knize Subversion, která obsahuje kompletní popis těchto klíčových slov, jak je povolit a používat.

Pro více informací o vlastnostech v Subversion se podívejte na Zvláštní vlastnosti.

Přidání a Úprava vlastností

Obrázek 4.38. Přidání vlastností

Přidání vlastností


Chcete-li přidat novou vlastnost, klikněte nejdříve na Nový... Vyberte požadovaný název vlastnosti z nabídky a potom vyplňte požadované informace ve zvláštním dialogovém okně vlastností. Tyto specifická dialogová okna vlastností jsou popsány podrobněji v „Editoři vlastností“.

Chcete-li přidat vlastnost, která nemá svoje vlastní dialogové okno, zvolte Pokročilé z menu Nový.... Pak buď vybrat stávající vlastnosti v poli se seznamem nebo zadejte vlastní název vlastnosti.

Pokud chcete použít vlastnost na mnoho položek najednou, vyberte v průzkumníku soubory/adresáře, pak zvolte Kontextové menuvlastnosti.

Pokud chcete použít vlastnost na každý soubor a adresář v hierarchii pod aktuálním adresářem, zaškrtněte políčko Rekurzivní.

Pokud chcete upravit existující vlastnost, vyberte ji ze seznamu existujících vlastností, pak klikněte na Upravit ....

Pokud chcete odstranit existující vlastnost, vyberte ji ze seznamu existujících vlastností, pak klikněte na Odstranit.

Vlastnost svn:externals může být použita ke stáhnutí jiných projektů ze stejného úložiště, nebo úplně jiného úložiště. Pro více informací si přečtěte „Externí položky“.

Upravit vlastnosti v revizi HEAD

Protože vlastnosti mají verzi, nemůžete upravit vlastnosti předchozích revizí. Pokud se podíváte na vlastnosti z dialogového okna Záznamů, nebo z revize, která není HEAD v průzkumníku úložiště, uvidíte seznam vlastností a hodnot, ale žádné nástroje k úpravě.

Export a Import Vlastností

Často se ocitnete, že uplatňujete mnohokrát stejnou sadu vlastností, například bugtraq:logregex. Pro zjednodušení procesu kopírování vlastností z jednoho projektu do druhého, můžete použít funkci Export/Import.

Ze souboru nebo adresáře, kde jsou již nastavené vlastnosti, použijte TortoiseSVNvlastnosti, zvolte vlastnosti, které chcete exportovat a klikněte na Exportovat.... Budete vyzváni k zadání názvu souboru, kde budou názvy vlastností a hodnoty uloženy.

Z adresáře(ů), kde si přejete uplatnit tyto vlastnosti, použijte TortoiseSVNvlastnosti a klikněte na Importovat.... Budete vyzváni k zadání názvu souboru pro import, takže přejděte na místo, kde jste předtím uložili exportovaný soubor a vyberte ho. Vlastnosti budou nerekurzivně přidány do adresáře.

Pokud chcete přidat vlastnosti do stromu rekurzivně, postupujte podle výše uvedených kroků, pak v dialogovém okně vlastností, vyberte postupně vlastnosti, klikněte na Upravit... , zaškrtněte políčko Aplikovat vlastnost rekurzivně a klikněte na OK.

Formát importovaného souboru je binární a vlastnictvím TortoiseSVN. Jeho jediným účelem je přenos vlastností pomocí Importu a Exportu, takže není nutné tyto soubory upravovat.

Binarní vlastnosti

TortoiseSVN zvládne binární hodnoty vlastností použitím souborů. Chcete-li číst binární hodnoty vlastnosti, zvolte Uložit... do souboru. Chcete-li nastavit binární hodnotu, použijte hex editor nebo jiný vhodný nástroj k vytvoření souboru s obsahem, který požadujete, pak Načíst... tento soubor.

Přestože binární vlastnosti nejsou často používány, v některých aplikacích mohou být užitečné. Například pokud ukládáte velké grafické soubory, nebo je-li aplikace pro načtení souboru je obrovská, možná budete chtít uložit miniaturu jako vlastnost, takže můžete rychle získat náhled.

Automatické nastavení vlastnosti

Můžete nastavit Subversion a TortoiseSVN, aby nastavovali vlastnosti souborů a adresářů automaticky, když jsou přidány do úložiště. Existují dva způsoby, jak toho dosáhnout.

Můžete upravit konfigurační soubor Subversion, abyste tuto funkci u vašeho klienta povolili. Stránka Obecné dialogového okna nastavení TortoiseSVN má tlačítko upravit, které Vás tam vezme přímo. Konfigurační soubor je jednoduchý textový soubor, který řídí některé funkce Subersion. Musíte změnit dvě věci: za prvé v části nazvané miscellany vložte řádek enable-auto-props = yes. Za druhé je třeba upravit část níže, abyste určili, které vlastnosti chcete přidat a na které typy souborů. Tato metoda je standardní funkcí Subversion a funguje v jakémkoliv klientovi Subversion. Nicméně musí být určeny v každém klientovi individuálně - neexistuje žádný způsob, jak tato nastavení přenést z úložiště.

Alternativní metodou je nastavit vlastnost tsvn:autoprops v adresáři, jak je popsáno v další části. Tato metoda funguje pouze pro klienty TortoiseSVN, ale je možno šířit je na všechny pracovní kopie při aktualizaci.

Ve verzi Subversion 1.8 a vyšší můžete také nastavit vlastnost svn:auto-props na kořenovou složku. Hodnotu vlastnosti automaticky dědí všechny podřazené položky.

Ať si zvolíte jakoukoli metodu, měli byste si uvědomit, že auto-vlastnosti se vztahují pouze na soubory, v době jejich přidání do pracovní kopie. Auto-vlastnosti nikdy nezmění vlastnosti souborů, které již mají verzi.

Pokud si chcete být naprosto jisti, že nové soubory mají nastaveny správné vlastnosti, měli byste nastavit v úložišti hák před-odevzdáním, který odmítne odevzdání, které nemá požadované vlastnosti nastaveny.

Vlastnosti odevzdání

Vlastnosti Subversion mají verzi. Po změně nebo přidání vlastnosti, musíte Vaše změny odevzdat.

Konflikty vlastností

Pokud existuje konflikt při odevzdání změn, protože jiný uživatel změnil stejnou vlastnost, Subversion vytvoří soubor .prej. Odstraňte tento soubor poté, co jste konflikt vyřešili.

TortoiseSVN Vlastnosti projektu

TortoiseSVN má několik vlastních speciálních vlastností, začínají tsvn:.

 • tsvn:logminsize stanovuje minimální délku zprávy záznamu pro odevzdání. Zadáte-li kratší zprávu, než zde uvedenou, odevzdání je zablokováno. Tato funkce je velmi užitečná, aby Vám připomínala zadat řádnou popisnou zprávu pro každé odevzdání. Pokud tato vlastnost není nastavena, nebo je hodnota nula, prázdné zprávy záznamu jsou povoleny.

  tsvn:lockmsgminsize stanovuje minimální délku zprávy zamknutí. Zadáte-li kratší zpráva zde uvedenou, je zámek zablokován. Tato funkce je velmi užitečná, aby Vám připomněla zadat řádnou popisnou zprávu pro každý zámek, který dostanete. Pokud tato vlastnost není nastavena, nebo je hodnota nula, prázdné zprávy zámknutí jsou povoleny.

 • tsvn:logwidthmarker Používá se pro projekty, které vyžadují, aby zprávy záznamu byly formátovány nějakou maximální šířkou (typicky 80 znaků) před zalomením řádku. Nastavením této vlastnosti na nenulovou hodnotu provede 2 věci v dialogovém okně záznamů: umístí značku pro označení maximální šířky a zakáže zalamování řádků na displeji, takže můžete vidět, zda je text, který jste zadali, příliš dlouhý. Poznámka: tato funkce bude správně fungovat pouze, když máte vybrané písmo s pevnou šířkou vybraných pro zprávy záznamu.

 • tsvn:logtemplate Používá se pro projekty, které mají pravidla o formátování zpráv protokolu. Vlastnost má mnohořádkový textový řetězec, který bude vložen do zprávy odevzdání při spuštění odevzdání. Poté ji můžete upravit tak, aby zahrnovala požadované informace. Poznámka: Pokud také používáte tsvn:logminsize, nezapomeňte nastavit délku delší než šablona nebo ztratíte ochranný mechanismus.

  Existují také specifické akce pro činnosti, které můžete použít místo tsvn:logtemplate. Specifické šablony činností se používají pokud jsou nastaveny, ale tsvn:logtemplate bude použita, pokud žádná specifická šablona činnosti není nastavena.

  Specifické šablony činností jsou:

  • tsvn:logtemplatecommit se používá pro všechny odevzdání z pracovní kopie.

  • tsvn:logtemplatebranch se používá při vytváření větve/značky, nebo při kopírování souborů nebo adresářů přímo v průzkumníku úložiště.

  • tsvn:logtemplateimport se používá pro import.

  • tsvn:logtemplatedelete se používá při mazání položek přímo v průzkumníku úložiště.

  • tsvn:logtemplatemove se používá při přejmenování nebo přesunutí položek v průzkumníku úložiště.

  • tsvn:logtemplatemkdir se používá při vytváření adresářů v průzkumníku úložiště.

  • tsvn:logtemplatepropset se používá při změnění vlastností v průzkumníku úložiště.

  • tsvn:logtemplatelock se používá při získávání zámku.

 • Subversion umožňuje nastavit autovlastnosti, které budou použity na nově přidané nebo importované soubory, na základě přípony souboru. Závisí, jestli má každý klient nastaveny vhodné autovlastnosti v jejich konfiguračním souboru Subversion. tsvn:autoprops lze nastavit pro adresáře a ty pak budou sloučeny s místními autovlastnostmi uživatele při importu nebo přidávání souborů. Formát je stejný jako pro Subversion autovlastnosti, např. *.sh = svn:eol-style=native;svn:executable. stanoví dvě vlastnosti na soubory s příponou .sh.

  Dojde-li ke konfliktu mezi místními autovlastnostmi a tsvn:autoprops, nastavení projektu má přednost, protože jsou pro tento projekt specifické.

  Počínaje Subversion 1.8 byste měli místo vlastnosti tsvn:autoprops začít používat svn:auto-props, protože plní stejnou funkci, ale není vázaná na TortoiseSVN a funguje ve všech klientech svn.

 • V dialogovém okně Odevzdání máte možnost vložit seznam změněných souborů, včetně stavu každého souboru (přidaný, změněný atd.). tsvn:logfilelistenglish definuje, zda je stav souboru vložen v angličtině nebo v lokalizovaném jazyce. Pokud vlastnost není nastavena, je výchozí hodnota pravda.

 • TortoiseSVN může používat kontrolu pravopisu. Ve Windows 10 je použit kontrola zabudovaná v systému. V dřívějších verzích Windows můžete využít moduly pro kontrolu pravopisu, které používají OpenOffice a Mozilla. Pokud je máte nainstalované, tato vlastnost určuje, kterou kontrolu pravopisu použít, tj. v jakém jazyce by měly zprávy záznamu ve Vašem projektu být. tsvn:projectlanguage nastaví jazykový modul, který by jádro kontroly pravopisu mělo použít při zadávání zprávy záznamu. Hodnoty pro Váš jazyk můžete najít na této stránce: MSDN: Jazykové identifikátory.

  Tuto hodnotu můžete zadat v desítkové, nebo v šestnáctkové soustavě, pokud má předponu 0x. Například angličtina (US) může být zapsána buď jako 0x0409 nebo 1033.

 • Vlastnost tsvn:logsummary se používá pro získání zprávy protokolu, která je pak uvedena v dialogovém okně záznamů jako souhrn zpráv záznamů.

  Hodnoty vlastnosti tsvn:logsummary musí být nastavena na jeden řádek řetězce regulárního výrazu, který obsahuje jednu skupinu regulárního výrazu. Cokoliv se shoduje s touto skupinou, bude použito jako shrnutí.

  Příklad: \[Souhrn\]:\s+(.*) zachytí všechno, co je po [Souhrn] ve zprávách záznamů a použít je jako souhrn.

 • Vlastnost tsvn:logrevregex definuje regulární výraz, porovnávající zmínky o revizích ve zprávách záznamů. Toto je použito v dialogovém okně záznamů, kde se tyto zmínky změní na odkazy, které po kliknutí buď přejedou na tuto revizi (v případě, že revize je již uvedeno v dialogovém okně záznamů, nebo pokud je k dispozici z úschovy záznamů), nebo otevřít nové dialogové okno záznamů zobrazující tuto revizi.

  Regulární výraz musí odpovídat celé zmínce, ne jen číslu revize. Číslo revize je extrahováno ze shodujícího se řetězce zmínky automaticky.

  Pokud tato vlastnost není nastavena, je použit výchozí regulární výraz k propojení zmínek o revizích.

 • Existuje několik vlastností pro nastavení hákových skriptů na straně klienta. Každá vlastnost je pro jeden určitý typ hákového skriptu.

  Dostupné vlastnosti/hákové skripty jsou

  • tsvn:startcommithook
  • tsvn:precommithook
  • tsvn:postcommithook
  • tsvn:startupdatehook
  • tsvn:preupdatehook
  • tsvn:postupdatehook
  • tsvn:prelockhook
  • tsvn:postlockhook

  Parametry jsou stejné jako kdybyste nastavovali hákové skripty v dialogovém okně nastavení. Pro více informací se podívejte na „Hákové Skripty na Straně Klienta“.

  Protože ne každý uživatel má svoji pracovní kopii získánu ve stejném umístění a se stejným názvem, můžete nastavit skript/nástroj pro spuštění, který je umístěn ve Vaší pracovní kopii určením URL v úložišti místo použití %REPOROOT jako součást URL kořene úložiště. Například, pokud Váš hákový skript je ve Vaší pracovní kopii umístěn ve contrib/hook-scripts/client-side/checkyear.js, pak byste cestu ke skriptu určili jako %REPOROOT%/trunk/contrib/hook-scripts/client-side/checkyear.js. Takto nemusíte upravovat vlastnosti skriptu i když bude Vaše úložiště přesunuto na jiný server.

  Místo %REPOROOT% můžete také zadat %REPOROOT+%. + je použito ke vložení jakéhokoliv množství potřebných cest ke složkám, kde nalézt skript. To se hodí, když chcete zadat svůj skript a stále ho používat, i když vytvoříte větev a url pracovní kopie je tím pádem jiná. Použitím příkladu výše můžete zadat cestu ke skriptu jako %REPOROOT+%/contrib/hook-scripts/client-side/checkyear.js.

  Následující snímek obrazovky zobrazuje jak je nastaven skript pro TortoiseSVN kontrolující současná léta autorského práva v hlavičkách zdrojového souboru.

  Obrázek 4.39. Dialogové okno vlastností pro hákové skripty

  Dialogové okno vlastností pro hákové skripty


 • Když chcete přidat nové vlastnosti, můžete je buď vybrat ze seznamu v rámečku, nebo můžete zadat jakékoli jméno vlastnosti, které se Vám líbí. Pokud Váš projekt používá nějaké vlastní vlastnosti a chcete, aby se tyto vlastnosti objevili v seznamu v rámečku (aby se předešlo překlepům, když zadáváte název vlastnosti), můžete vytvořit seznam Vašich vlastních vlastností pomocí tsvn:userfileproperties a tsvn:userdirproperties. Použijte tyto vlastnosti na adresář. Když pak upravujete vlastnost každé podřazené položky, budou Vaše uživatelské vlastnosti uvedeny v seznamu přednastavených názvů vlastností.

  Můžete také určit, zdali bude použit vlastní dialogové okno při přidávání/úpravě Vaší vlastnosti. TortoiseSVN nabízí čtyři různá okna, v závislosti na typu Vaší vlastnosti.

  bool

  Pokud Vaše vlastnost může míst pouze dva stavy např.: pravda a nepravda, pak můžete nastavit Vaši vlastnost jako typ bool.

  Obrázek 4.40. Dialogové okno vlastností uživatelských booleanských typů

  Dialogové okno vlastností uživatelských booleanských typů


  Určete Vaši vlastnost takto:

  propertyname=bool;textštítku(HODNOTAANO;HODNOTENE;textpolíčka)

  textštítku je text, zobrazený v dialogovém okně nad zaškrtávacím políčkem, kde můžete vysvětlit smysl a použití této vlastnosti. Ostatní parametry by nemělo být třeba vysvětlovat.

  state

  Pokud Vaše vlastnist představuje jeden z možných stavů, např.: ano, ne, možná, pak můžete nastavit Vaší vlastnost jako state

  Obrázek 4.41. Dialogové okno vlastností uživatelských stavových typů

  Dialogové okno vlastností uživatelských stavových typů
  Dialogové okno vlastností uživatelských stavových typů
  Dialogové okno vlastností uživatelských stavových typů


  takto:

  propertyname=state;texštítku(VÝCHHOD;HOD1;TEXT1;HOD2;TEXT2;HOD3;TEXT3;...)

  Parametry jsou stejné jako pro vlastnost bool a VÝCHHOD je výcohzí hodnota, která bude použita, když vlastnost, nebo hodnota, kterou vlastnost má, ještě není nastavena.

  Pro až tři různé hodnoty, dialogové okno zobrazuje až tři přepínací tlačítka. Pokud je nastaveno více hodnot, používá rozbalovací seznam, odkud uživatel může zvolit požadovaný stav.

  singleline

  Pro vlastnosti, které se skládají z jednoho řádku textu, použijte typ vlastnosti singleline:

  Obrázek 4.42. Dialogové okno vlastností uživatelských jednořádkových typů

  Dialogové okno vlastností uživatelských jednořádkových typů


  propertyname=singleline;textštítku(regex)

  regex určuje regulární výraz, který je použit k ověření (shodě) textu zadaného uživatelem. Pokud se text neshoduje s výrazem neshoduje, pak je uživateli zobrazena chyba a vlastnost není nastavena.

  multiline

  Pro vlastnosti, které se skládají z mnoha řádků textu, použijte typ vlastnosti multiline:

  Obrázek 4.43. Dialogové okno vlastností uživatelských víceřádkových typů

  Dialogové okno vlastností uživatelských víceřádkových typů


  propertyname=multiline;ltextštítku(regex)

  regex určuje regulární výraz, který je použit k ověření (shodě) textu zadaného uživatelem. Nezapomeňte zadat znak nového řádku (\n) v řetězci

  Snímky obrazovky výše byly vytvořeny pomocí následujících tsvn:userdirproperties:

  moje:vlastbool=bool;Toto je vlastnost typu bool. Buď ji zaškrtněte, nebo odškrtněte.(true;false;Moje vlastnost bool)
  moje:vlaststav1=state;Toto je stavová vlastnost. Vyberte jeden ze dvou stavů.(true;true;Hodnota pravda;false;Hodnota nepravda)
  moje:vlaststav2=state;Toto je stavová vlastnost. Vyberte jeden ze tří stavů.(maybe;true;Odpověď je správně;false;Odpověď je špatně;maybe;Nezodpovězeno)
  moje:vlaststav3=state;Určete den pro nastavení této vlastnosti.(1;1;Pondělí;2;Úterý;3;Středa;4;Čtvrtek;5;Pátek;6;Sobota;7;Neděle)
  moje;jednořádkovávlast=singleline;Zadejte krátký komentář(.*)
  moje:mnohořádkovávlast=multiline;Zde můžete ze scránky vložit celou kapitolu(.*)
      

TortoiseSVN je možné integrovat s některými nástroji pro sledování chyb. Využívá se vlastností projektu, které začínají bugtraq:. Přečtěte si „Integrace se Systémy pro Sledování Chyb/Problémů“ pro další informace.

Také jej můžete integrovat s některými on-line průzkumníky úložiště, pomocí vlastností projektu, které začínají webviewer:. Přečtěte si „Integrace s Internetovými Prohlížeči úložiště“ pro další informace.

Nastavit vlastností projektu na adresáře

Tyto speciální vlastnosti projektu musí být nastaveny na adresář, aby systém mohl fungovat. Při použití příkazu TortoiseSVN, který používá tyto vlastnosti, jsou vlastnosti načteny z adresáře, na který jste klikli. Pokud tyto vlastnosti nejsou nalezeny, bude TortoiseSVN hledat výše skrz adresářový strom, aby je našel, dokud nepřijde do adresáře bez verze, nebo až nalezne kořen strom (např. C:\). Pokud si jste jisti, že každý uživatel získává pouze z např. kmen/ a ne nějaký podadresář, pak stačí nastavit vlastnosti na kmen/. Pokud si jisti být nemůžete, měli byste nastavit vlastnosti rekurzivně na každý podadresář. Nastavíte-li stejné vlastnosti, ale použijete různé hodnoty v různých hloubkách v hierarchii Vašeho projektu pak dostanete různé výsledky v závislosti na tom, kde ve struktuře adresářů kliknete.

Pouze na vlastnosti projektu tj. tsvn:, bugtraq: a webviewer: můžete použít políčko Rekurzivní při nastavení vlastnost pro všechny podadresáře v hierarchii, aniž by byly nastaveny na všechny soubory.

Když přidáte nový podadresář do pracovní kopie pomocí TortoiseSVN, budou veškeré vlastnosti projektu, obsažené v nadřazeném adresáři, také automaticky přidány do nového podřazeného adresáře.

Omezení při Používání Průzkumníka úložiště

Získávání vlastnosti na dálku je pomalá operace, takže některé z výše popsaných funkcí v průzkumníku úložiště nebudou fungovat tak, jako v pracovní kopii.

 • Přidáte-li vlastnost pomocí průzkumníka úložiště, pouze standardní vlastnosti svn: jsou nabízeny v přednastaveném seznamu. Jakákoliv jiná jména vlastností musí být zadána ručně.

 • Vlastnosti nelze nastavit nebo vymazat rekurzivně pomocí průzkumníka úložiště.

 • Když je přidán podřazený adresář pomocí průzkumníka úložiště, vlastností projektu nebudou šířeny automaticky.

 • tsvn:autoprops nenastaví vlastností souborů, které jsou přidány pomocí průzkumníka úložiště.

Výstraha

Ačkoli vlastnosti projektu TortoiseSVN jsou velmi užitečné, fungují jen v TortoiseSVN a některé budou fungovat pouze v jeho novějších verzích. Pokud lidé pracující na projektu využívají různých klientů Subversion, případně mají starou verzi TortoiseSVN, možná byste mohli chtít použít háky úložiště pro prosazení zásad projektu. Vlastností projektu mohou pouze pomoci zásady zavést, nemohou je vymáhat.

Editoři vlastností

Některé vlastnosti musí použít určité hodnoty, nebo být formátovány určitým způsobem, aby mohly být použity pro automatizaci. Chcete-li pomoci mít správné formátování, TortoiseSVN představuje dialogová okna pro úpravu některých určitých vlastnosti, která ukazují možné hodnoty nebo rozbít vlastnost na její jednotlivé složky.

Externí obsah

Obrázek 4.44. Stránka vlastnosti svn:externals

Stránka vlastnosti svn:externals


Vlastnost svn:externals může být použita ke stáhnutí jiných projektů ze stejného, nebo úplně jiného úložiště, jak je popsáno v „Externí položky“.

Musíte zadat název podadresáře, do kterého bude vnější adresář získán, a Subversion URL externí položky. Externí můžete získat při revizi HEAD, takže když se vnější položky v archivu změní, vaše pracovní kopie při aktualizaci obdrží tyto změny. Nicméně pokud chcete, aby externí odkazovala na určitý stabilní bod, pak můžete zadat konkrétní revizi k použití. V takovém případě můžete také chtít zadat stejnou revizi jako zavěšenou revizi. Pokud externí položka bude někdy v budoucnu přejmenována, pak Subversion nebude moci aktualizovat tuto položku v pracovní kopii. Zadáním udržené revize řeknete Subversion, že má hledat položku, která toto jméno měla v udržené revizi spíše než v HEAD.

Tlačítko Najít revizi HEAD získá revizi HEAD z každé externí URL a zobrazí je ve sloupci vpravo. Poté můžete jednoduše kliknutím pravého tlačítka myši na externí získat příkaz pro zavěšení zvolených externích na jejich explicitní revizi HEAD. V případě, že revize HEAD není zatím známa, kliknutím pravého tlačítka myši budou revize získány.

SVN Klíčová slova

Obrázek 4.45. Stránka vlastnosti svn:keywords

Stránka vlastnosti svn:keywords


Zvolte klíčová slova, která byste chtěli mít v souboru rozšířena.

Styl EOL

Obrázek 4.46. Stránka vlastnosti svn:eol-style

Stránka vlastnosti svn:eol-style


Vyberte styl konce řádku, který chcete používat a TortoiseSVN bude používat správnou hodnotu vlastnosti.

Integrace se Systémem pro Sledování Problémů

Obrázek 4.47. Stránka vlastnosti tsvn:bugtraq

Stránka vlastnosti tsvn:bugtraq


Velikost zprávy záznamu

Obrázek 4.48. Stránka vlastnosti velikost zprávy záznamu

Stránka vlastnosti velikost zprávy záznamu


Tyto 3 vlastnosti kontrolují formátování zprávy záznamu. První 2 blokují OK v dialogových oknech odevzdání nebo zamknutí, dokud zpráva nedosáhne minimální délky. Pozice okraje ukazuje značku v dané šířce sloupce jako vodítko pro projekty, které mají omezení šířky v jejich zprávách záznamu. Nastavením nulové hodnoty tuto vlastnost smaže.

Jazyk Projektu

Obrázek 4.49. Stránka vlastnosti jazyka

Stránka vlastnosti jazyka


Vyberte jazyk, který bude použit při kontrole pravopisu zpráv záznamu v dialogovém okně odevzdání. Políčko seznamu souborů vstoupí v platnost, když kliknete pravým tlačítkem myši v panelu zpráv záznamů a vyberete Vložit seznam souborů. Ve výchozím nastavení bude Subversion stav zobrazen ve vašem jazyce. Když je toto políčko zaškrtnuto stav je vždy uveden v angličtině, pro projekty, které vyžadují pouze anglické zprávy záznamů.

MIME-typ

Obrázek 4.50. Stránka vlastnosti svn:mime-type

Stránka vlastnosti svn:mime-type


svn:needs-lock

Obrázek 4.51. Stránka vlastnosti svn:needs-lock

Stránka vlastnosti svn:needs-lock


Tato vlastnost určuje, zda soubor bude získán pouze pro čtení, jestliže v pracovní kopii nad ním není držen žádný zámek.

svn:executable

Obrázek 4.52. Stránka vlastnosti svn:executable

Stránka vlastnosti svn:executable


Tato vlastnost kontroluje, zda je souboru dán stav spustitelný, když je získán v systému Unix/Linux. Nemá žádný vliv na získání v systému Windows.

Sloučení šablon zpráv záznamu

Kdykoliv jsou revize sloučeny do pracovní kopie, TortoiseSVN vytvoří zprávu záznamu ze všech sloučených revizí. Ty jsou pak dostupné v dialogovém okně odevzdání stisknutím tlačítka Nedávné zprávy.

Tuto vytvořenou zprávu si můžete přizpůsobit následujícími vlastnostmi:

Obrázek 4.53. Šablony zpráv sloučení v dialogovém okně vlastností

Šablony zpráv sloučení v dialogovém okně vlastností


tsvn:mergelogtemplatetitle, tsvn:mergelogtemplatereversetitle

Tato vlastnost určuje první část vytvořené zprávy záznamu. Můžou být použita následující klíčová slova:

{revisions}

Čárkou oddělený seznam sloučených revizí např.: 3, 5, 6, 7

{revisionsr}

Podobné jako {revisions}, ale tady je před každou revizí umístěno r, např.: r3, r5, r6, r7

{revrange}

Čárkou oddělený seznam sloučených revizí seskupených do rozsahů, pokud je možné, např.: 3, 5-7

{mergeurl}

Zdrojová URL sloučení, např. odkud jsou revize slučovány.

Výchozí hodnota pro tento řetězec je Merged revision(s) {revrange} from {mergeurl}: a končí novým řádkem.

tsvn:mergelogtemplatemsg

Tato vlastnost určuje jak by měl vypadat text pro každou revizi. Můžou být použita následující klíčová slova.

{msg}

Zpráva záznamu sloučené revize, tak jak byla zadána.

{msgoneline}

Podobné jako {msg}, ale nové řádky jsou nahrazeny mezerou, takže celá zpráv záznamu vypadá, že je na jednom řádku.

{author}

Autor sloučené revize.

{rev}

Vlastní sloučená revize.

{bugids}

ID chyb sloučené revize, pokud nějaké jsou.

tsvn:mergelogtemplatemsgtitlebottom

Tato vlastnost udává umístění řetězce názvu zadaného v tsvn:mergelogtemplatetitle nebo tsvn:mergelogtemplatereversetitle. Pokdu je vlastnost nastavena na yes nebo true, pak je řetězec názvu přidán ke spodní části, místo k vrchní.

Důležité

Toto funguje pouze, když sloučené revize jsou již v úschově záznamu. Pokud jste úschovu zakázali, nebo jste před sloučením záznam nezobrazili, vytvořená zpráva nebude obsahovat žádné informace o sloučených revizích.