Manuals

TortoiseSVN

Klient Subversion dla Windows

Version 1.14

Stefan Küng

Lübbe Onken

Simon Large

Begina Felicysym ([email protected])

Tłumaczenie 

2022/09/06 19:53:28 (r29447)


Spis treści

Wstęp
Czym jest TortoiseSVN?
Cechy TortoiseSVN
Licencja
Rozwój
Historia TortoiseSVN
Podziękowania
Przewodnik Czytelnika
Terminologia używana w dokumencie
1. Pierwsze kroki
Instalacja TortoiseSVN
Wymagania systemowe
Instalacja
Podstawowe pojęcia
Przejście do jazdy próbnej
Utworzenie repozytorium
Importowanie projektu
Uaktualnienie kopii roboczej
Wprowadzanie zmian
Dodanie kolejnych plików
Przeglądanie historii projektu
Wycofanie zmian
Przejście dalej ...
2. Podstawowe pojęcia kontroli wersji
Repozytorium
Modele wersjonowania
Problem ze współdzieleniem plików
Rozwiązanie blokada-modyfikacja-odblokowanie
Rozwiązanie kopia-modyfikacja-scalanie
Co robi Subversion?
Subversion w akcji
Kopie robocze
Adresy URL repozytorium
Wersje
Jak kopie robocze monitorują repozytorium
Podsumowanie
3. Repozytorium
Tworzenie repozytorium
Tworzenie repozytorium przy użyciu klienta linii poleceń
Tworzenie repozytorium przy użyciu TortoiseSVN
Lokalny dostęp do repozytorium
Dostęp do repozytorium na udziale sieciowym
Układ repozytorium
Archiwizacja repozytorium
Skrypty przechwytujące po stronie serwera
Linki pobierania
Dostęp do repozytorium
4. Instrukcja codziennej obsługi
Cechy podstawowe
Ikony nakładkowe
Menu kontekstowe
Mechanizm Przeciągnij i Upuść
Powszechne skróty
Autentykacja
Maksymalizacja Okien
Importowanie danych do repozytorium
Import
Import w miejscu
Pliki specjalne
Pobieranie kopii roboczej
Głębokość pobierania
Zatwierdzanie zmian do repozytorium
Okno dialogowe zatwierdzenia
Listy zmian
Zatwierdzaj tylko części plików
Wyłączanie elementów z listy zatwierdzenia
Wiadomości dziennika zatwierdzeń
Postęp zatwierdzenia
Uaktualnienie kopii roboczej ze zmianami innych osób
Rozwiązywanie konfliktów
Konflikty pliku
Konflikty atrybutów
Konflikty drzewa
Ustalenie informacji o stanie
Ikony nakładkowe
Status szczegółowy
Status lokalny i zdalny
Przeglądanie różnic
Listy zmian
Shelving
Okno dialogowe dziennika wersji
Wywołanie okna dialogowego dziennika wersji
Akcje dziennika wersji
Ustalenie dodatkowych informacji
Otrzymywanie dokładniejszych wiadomości dziennika
Bieżąca wersja kopii roboczej
Funkcje śledzenia scaleń
Modyfikowanie opisu zmiany i autora
Filtrowanie dziennika
Informacje statystyczne
Tryb offline
Odświeżanie widoku
Przeglądanie różnic
Różnice pliku
Opcje końca linii i białych znaków
Porównanie folderów
Porównywanie obrazków przy użyciu TortoiseIDiff
Porównywanie Dokumentów Office
Zewnętrzne narzędzia porównywania/scalania
Dodawanie nowych plików i folderów
Kopiowanie/przenoszenie/zmiana nazwy plików i folderów
Ignorowanie plików i folderów
Dopasowanie wzorców w listach ignorowania
Usuwanie, przenoszenie i zmiana nazwy
Usuwanie plików i katalogów
Przenoszenie plików i katalogów
Radzenie sobie z konfliktami wielkości liter nazwy pliku
Naprawa zmian zewnętrznych
Usunięcie niewersjonowanych plików
Cofnij zmiany
Uporządkuj
Ustawienia projektu
Atrybuty Subversion
Atrybuty projektu TortoiseSVN
Edytory atrybutów
Elementy zewnętrzne
Foldery zewnętrzne
Pliki zewnętrzne
Tworzenie zewnętrznych mechanizmem przeciągnij i upuść
Odgałęzianie / etykietowanie
Tworzenie gałęzi lub etykiety
Inne sposoby tworzenia gałęzi lub etykiety
Pobierać czy przełączać...
Scalenie
Scalenie grupy wersji
Scalenie dwóch różnych drzew
Opcje scalania
Przeglądanie wyników scalania
Śledzenie scalania
Obsługa Konfliktów po Scaleniu
Utrzymanie gałęzi funkcji
Blokowanie
Jak działa blokowanie w Subversion
Ustawianie blokady
Zwalnianie blokady
Sprawdzenie stanu blokady
Oznaczanie nieblokowanych plików jako tylko do odczytu
Skrypty przechwytujące blokowania
Tworzenie i stosowanie poprawek
Tworzenie pliku poprawki
Stosowanie pliku poprawki
Kto zmienił którą linię?
Adnotacje dla plików
Różnice adnotacji
Przeglądarka repozytorium
Wykresy wersji
Węzły wykresu wersji
Zmiana widoku
Wykorzystanie wykresu
Odświeżanie widoku
Przycinanie drzew
Eksport kopii roboczej Subversion
Usunięcie kopii roboczej z kontroli wersji
Relokacja kopii roboczej
Integracja z systemami śledzenia błędów / śledzenia problemów
Dodawanie numerów wydań do opisów zmian
Pobieranie informacji z trackera problemów
Integracja z internetowymi przeglądarkami repozytoriów
Ustawienia TortoiseSVN
Ustawienia ogólne
Ustawienia wykresu wersji
Ustawienia nakładek ikon
Ustawienia sieciowe
Ustawienia programów zewnętrznych
Ustawienia zapisanych danych
Buforowanie dziennika
Skrypty przechwytujące po stronie klienta
Ustawienia TortoiseBlame
Ustawienia TortoiseUDiff
Eksportowanie ustawień TSVN
Ustawienia zaawansowane
Ostatni krok
5. Monitor Projektu
Dodawanie projektów do monitora
Okno monitora
Operacje podstawowe
6. Program SubWCRev
Linia poleceń SubWCRev
Zastępowanie słów kluczowych
Przykład słowa kluczowego
Interfejs COM
7. Interfejs IBugtraqProvider
Konwencje nazewnictwa
Interfejs IBugtraqProvider
Interfejs IBugtraqProvider2
A. Często zadawane pytania (FAQ)
B. Jak to zrobić...
Przenieś/kopiuj wiele plików na raz
Zmuszenie użytkowników do wprowadzenia opisu zmiany
Skrypt przechwytujący na serwerze
Atrybuty projektu
Aktualizacja wybranych plików z repozytorium
Wycofywanie (Cofnij) zmiany w repozytorium
Okno dialogowe dziennika wersji
Użycie okna scalenia
Użycie svndumpfilter
Porównanie dwóch wersji pliku lub folderu
Dołączanie wspólnego podprojektu
Użycie svn:externals
Użycie zagnieżdżonej kopii roboczej
Użycie względnego położenia
Dodanie projektu do repozytorium
Tworzenie skrótu do repozytorium
Ignorowanie plików, które już są pod kontrolą wersji
Usunięcie kontroli wersji z kopii roboczej
Usunięcie kopii roboczej
C. Użyteczne porady dla administratorów
Wdrażanie TortoiseSVN poprzez zasady grup
Przekierowanie sprawdzenia nowej wersji
Ustawianie zmiennej środowiskowej SVN_ASP_DOT_NET_HACK
Wyłączanie pozycji menu kontekstowego
D. Automatyzacja TortoiseSVN
Polecenia TortoiseSVN
Uchwyt URL Tsvncmd
Polecenia TortoiseIDiff
Polecenia TortoiseUDiff
E. Odsyłacze interfejsu wiersza poleceń
Konwencje i podstawowe zasady
Polecenia TortoiseSVN
Pobierz
Uaktualnij
Uaktualnij do wersji
Zatwierdź
Porównaj
Pokaż dziennik
Sprawdź zmiany
Wykres wersji
Przeglądarka repozytorium
Edytuj konflikty
Rozwiązany
Zmień nazwę
Usuń
Wycofaj zmiany
Uporządkuj
Nakładanie blokady
Zwalnianie blokady
Gałąź/etykieta
Przełącznik
Scalanie
Eksport
Zmień lokalizację
Twórz repozytorium tutaj
Dodaj
Import
Adnotuj
Dodanie do listy ignorowanych
Twórz plik poprawek
Zastosuj poprawkę
F. Szczegóły realizacji
Ikony nakładkowe
G. Pakiety językowe i sprawdzenia pisowni
Pakiety językowe
Sprawdzanie pisowni
Słownik
Indeks

Spis rysunków

1.1. Menu TortoiseSVN dla niewersjonowanych folderów
1.2. Dialog importu
1.3. Przeglądarka różnic pliku
1.4. Dialog dziennika
2.1. Typowy system klient/serwer
2.2. Problem, którego należy uniknąć
2.3. Rozwiązanie blokada-modyfikacja-odblokowanie
2.4. Rozwiązanie kopia-modyfikacja-scalanie
2.5. ...Kopia-modyfikacja-scalanie ciąg dalszy
2.6. Struktura plików repozytorium
2.7. Repozytorium
3.1. Menu TortoiseSVN dla niewersjonowanych folderów
4.1. Eksplorator pokazuje nakładki ikon
4.2. Menu kontekstowe dla katalogu pod kontrolą wersji
4.3. Menu "Plik" exploratora dla skrótu w wersjonowanym folderze
4.4. Menu prawo-przeciągnięcia dla katalogu pod kontrolą wersji
4.5. Okno dialogowe autoryzacji
4.6. Dialog importu
4.7. Okno dialogowe pobierania
4.8. Dialog zatwierdzenia
4.9. Sprawdzenie pisowni w oknie dialogowym zatwierdzenia
4.10. Okno dialogowe postępu pokazujące zatwierdzenie w toku
4.11. Okno dialogowe postępu, pokazujące zakończenie aktualizacji
4.12. Eksplorator pokazuje nakładki ikon
4.13. Strona właściwości Eksploratora, zakładka Subversion
4.14. Sprawdź zmiany
4.15. Okno dialogowe zatwierdzenia z listami zmian
4.16. Shelve dialog
4.17. Unshelve dialog
4.18. Okno dialogowe dziennika wersji
4.19. Okno dialogowe dziennika wersji z menu kontekstowym
4.20. Okno Dialogowe Ustawień Współtwórcy Kodu
4.21. Menu kontekstowe górnego panelu dla dwóch wybranych wersji
4.22. Dolny panel okna dialogowego dziennika wersji z menu kontekstowym
4.23. Dolny panel okna Dziennika z menu kontekstowym przy wybraniu wielu plików.
4.24. Okno dziennika pokazujące wersje śledzenia scaleń
4.25. Histogram zatwierdzenia-wg-autorów
4.26. Wykres kołowy zatwierdzenia-wg-autorów
4.27. Wykres zatwierdzeń według daty
4.28. Okno dialogowe przejścia offline
4.29. Okno dialogowe Porównania wersji
4.30. Przeglądarka różnic obrazu
4.31. Menu kontekstowe eksploratora dla niewersjonowanych plików
4.32. Menu prawo-przeciągnięcia dla katalogu pod kontrolą wersji
4.33. Menu kontekstowe eksploratora dla niewersjonowanych plików
4.34. Menu kontekstowe eksploratora dla wersjonowanych plików
4.35. Okno dialogowe wycofania zmian
4.36. Okno Uporządkuj
4.37. Strona atrybutu Subversion
4.38. Dodawanie atrybutów
4.39. Okno dialogowe atrybutów skryptów przechwytujących
4.40. Dialog atrybutu typu logicznego zdefiniowanego przez użytkownika
4.41. Dialog atrybutu typu enumeracyjnego zdefiniowanego przez użytkownika
4.42. Okno atrybutów jednoliniowych typów użytkownika
4.43. Okno atrybutów wieloliniowych typów użytkownika
4.44. Strona atrybutu svn:externals
4.45. Strona atrybutu svn:keywords
4.46. Strona atrybutu svn:eol-style
4.47. Strona atrybutu tsvn:bugtraq
4.48. Strona atrybutu rozmiarów opisu zmian
4.49. Strona atrybutu języka
4.50. Strona atrybutu svn:mime-type
4.51. Strona atrybutu svn:needs-lock
4.52. Strona atrybutu svn:executable
4.53. Okno atrybutu szablonów komunikatów dziennika scaleń
4.54. Okno dialogowe gałęzi/etykiety
4.55. Okno dialogowe przełączenia
4.56. Kreator scalenia - Wybierz zakres wersji
4.57. Kreator scalenia - Scalanie drzew
4.58. Okno Scalenia Konfliktu
4.59. The Merge Tree Conflict Dialog
4.60. Okno dialogowe Scalaj-Wszystko
4.61. Okno dialogowe blokady
4.62. Okno dialogowe Sprawdź zmiany
4.63. Okno dialogowe tworzenia pliku poprawek
4.64. Okno dialogowe komentarza / adnotacji
4.65. TortoiseBlame
4.66. Przeglądarka repozytorium
4.67. Wykres wersji
4.68. Okno dialogowe Eksport-z-URL
4.69. Okno dialogowe relokacji
4.70. Okno dialogowe atrybutów bugtraq
4.71. Przykładowe okno dialogowe zapytania trackera problemów
4.72. Okno dialogowe ustawień, strona Ogólne
4.73. Okno dialogowe ustawień, strona Menu kontekstowe
4.74. Okno dialogowe ustawień, strona Okna dialogowe 1
4.75. Okno dialogowe ustawień, strona Okna dialogowe 2
4.76. Okno dialogowe ustawień, strona Okna dialogowe 3
4.77. Okno dialogowe ustawień, strona Kolory
4.78. Okno dialogowe ustawień, strona Wykres wersji
4.79. Okno dialogowe ustawień, strona Wykres wersji - Kolory
4.80. Okno dialogowe ustawień, strona Nakładki ikon
4.81. Okno dialogowe ustawień, strona Zestaw ikon
4.82. Okno dialogowe ustawień, strona Uchwyty nakładek
4.83. Okno dialogowe ustawień, strona Sieć
4.84. Okno dialogowe ustawień, strona Przeglądarka DIFFów
4.85. Okno dialogowe ustawień, okno Zaawansowane opcje porównywania/scalania
4.86. Okno dialogowe ustawień, strona Zapisane dane
4.87. Okno dialogowe ustawień, strona Bufor Dziennika
4.88. Okno dialogowe ustawień, Statystyki bufora dziennika
4.89. Okno dialogowe ustawień, strona Skrypty przechwytujące
4.90. Okno dialogowe ustawień, Konfiguruj skrypty przechwytujące
4.91. Okno dialogowe ustawień, strona Integracja z systemami śledzenia błędów
4.92. Okno dialogowe ustawień, strona TortoiseBlame
4.93. Okno Ustawień, Strona TortoiseUDiff
4.94. Okno Ustawień, Strona Synchro
4.95. Pasek zadań z grupowaniem domyślnym
4.96. Pasek zadań z grupowaniem według repozytoriów
4.97. Pasek zadań z grupowaniem według repozytoriów
4.98. Grupowanie na pasku zadań z nakładkami koloru repozytorium
5.1. Okno edycji projektu monitora projektu
5.2. Okno podstawowe monitora projektu
B.1. The TortoiseSVN right drag context menu for moving files
C.1. Okno zatwierdzenia, wyświetlanie powiadomienia o nowej wersji

Spis tabel

2.1. URL dostępu do repozytorium
4.1. Przypięta Wersja
6.1. Lista dostępnych przełączników wiersza poleceń
6.2. Lista kodów błędów SubWCRev
6.3. Lista dostępnych słów kluczowych
6.4. COM/wspierane metody automatyzacji
C.1. Pozycje menu i ich wartości
D.1. Lista dostępnych poleceń i opcji
D.2. Lista dostępnych opcji
D.3. Lista dostępnych opcji

TortoiseSVN homepage