Manuals

TortoiseMerge

Một công cụ tim khác biệt/ hợp nhất cho Windows

Version 1.14

Küng, Stefan

Onken, Lübbe

Large, Simon

người phiên dịch-bản dịch 

2022/09/06 19:53:28 (r29447)


Mục lục

Lời nói đầu
TortoiseMerge là miễn phí!
Lời cảm ơn
1. Giới thiệu
Tổng quan
Lịch sử của TortoiseMerge
2. Các khái niệm cơ bản
Xem và Hợp Nhất Các Khác Biệt
Chỉnh sửa Xung đột
Áp dụng các Bản vá
3. Sử dụng TortoiseMerge
Các Chế Độ Xem
Xem / Hợp Nhất
Áp dụng các Bản vá
Các Nút bấm và Điều Khiển Khác
Các Biểu tượng Trạng thái Dòng
Hợp Nhất / Biên tập Xung đột
Mở Các Tập Tin
Xem / Hợp Nhất
Áp dụng các Bản vá
Các thiết lập
Trang Thiết Lập Chính
Trang Thiết Lập Màu
A. Keyboard Shortcuts
Keyboard Shortcuts
General Keyboard Shortcuts
Diff-Mode Keyboard Shortcuts
Conflict Resolution Mode Keyboard Shortcuts
B. Tự động hoá TortoiseMerge
Chuyển Mạch Dòng Lệnh TortoiseMerge
Thuật ngữ

Danh sách Hình

1.1. Xung đột Tập tin
2.1. Xung đột Tập tin
3.1. Xem Một Khung.
3.2. Xem Hai Khung.
3.3. Màn Xem Ba Cửa Sổ.
3.4. Danh Sách Tập Tin Bản Vá
3.5. Hộp Thoại Mở
3.6. Trang Chính Cho Các Thiết Lập
3.7. Trang Thiết Lập Màu

Danh sách Bảng

B.1. Danh sách các tùy chọn dòng lệnh có sẵn

TortoiseSVN homepage