Manuals

TortoiseSVN

Windows klient pre Subversion

Version 1.14

Stefan Küng

Lübbe Onken

Simon Large

Jozef Matta (jozef.m923[at]gmail[dot]com)

prekladateľ-preklad 

2022/09/06 19:53:28 (r29447)


Obsah

Predhovor
Čo je TortoiseSVN?
Funkcie TortoiseSVN
Licencia
Vývoj
História TortoiseSVN
Poďakovania
Sprievodca čítaním
Terminológia použitá v tomto dokumente
1. Začíname
Inštalácia TortoiseSVN
Požiadavky na systém
Inštalácia
Základné princípy
Poďme na skúšobnú jazdu
Vytvorenie úložiska
Importovanie projektu
Overenie pracovnej kópie
Vykonávanie zmien
Pridávanie ďalších súborov
Prezeranie histórie projektu
Zrušenie zmien
Pohnime sa ďalej...
2. Základné koncepty správy verzií
Úložisko
Modely verziovania
Problém zdieľania súborov
Riešenie Zamknúť-Upraviť-Odomknúť
Riešenie Kopírovať-Upraviť-Zlúčiť
Čo robí Subversion?
Subversion v Akcii
Pracovné kópie
URL úložiska
Revízie
Ako pracovné kópie sledujú úložisko
Súhrn
3. Úložisko
Vytvorenie úložiska
Vytvorenie úložiska klientom príkazového riadku
Vytvorenie úložiska aplikáciou TortoiseSVN
Lokálny prístup do úložiska
Prístup k úložisku pri sieťovom zdieľaní
Rozloženie úložiska
Záloha úložiska
Skripty háku na strane servera
Odkazy overenia
Prístup do úložiska
4. Sprievodca každodenným používaním
Všeobecné funkcie
Prekrytie ikon
Kontextové ponuky
Ťahaj a pusť
Bežné skratkové klávesy
Autentifikácia
Maximalizácia okien
Import údajov do úložiska
Import
Import na miesto
Špeciálne súbory
Overenie pracovnej kópie
Hĺbka overenia
Odovzdávanie svojich zmien do úložiska
Dialóg odovzdania
Zoznamy zmien
Odovzdať iba časti súborov
Vylúčenie položiek zo zoznamu odovzdania
Odovzdanie správ záznamu
Priebeh odovzdávania
Aktualizujte svoju pracovnú kópiu zmenami od ostatných
Riešenie konfliktov
Konflikty súborov
Konflikty vlastností
Konflikty stromov
Získavanie informácií o stave
Prekrytie ikon
Podrobný stav
Lokálny a vzdialený stav
Prezeranie odlišností
Zoznamy zmien
Odloženie na policu
Dialógové okno záznamu revízií
Vyvolanie dialógového okna Záznam revízií
Akcie Záznamu revízií
Získanie prídavných informácií
Získavanie viac správ záznamu
Aktuálna revízia pracovnej kópie
Funkcie sledovania zlúčenia
Zmena záznamu a autora
Filtrovanie správ záznamu
Štatistické informácie
Režim offline (bez pripojenia)
Obnova pohľadu
Prezeranie odlišností
Odlišností v súboroch
Ukončenia riadkov a biele znaky
Porovnávanie priečinkov
Porovnanie odlišností obrázkov použitím TortoiseIDiff
Porovnanie odlišností kancelárskych dokumentov
Externé nástroje na porovnanie odlišností/zlúčenie
Pridávanie nových súborov a priečinkov
Kopírovanie/presúvanie/premenovanie súborov a priečinkov
Ignorovanie súborov a adresárov
Zhodnosť vzorov v zoznamoch ignorovaných
Odstránenie, presun a premenovanie
Vymazanie súborov a priečinkov
Presun súborov a priečinkov
Prejednanie konfliktov veľkosti písma názvov súborov
Oprava premenovania súborov
Vymazávanie bezverziových súborov
Vrátiť zmeny
Vyčistiť
Nastavenia Projektu
Vlastnosti Subversion
Vlastnosti projektu TortoiseSVN
Editory vlastností
Externé položky
Externé priečinky
Externé súbory
Vytváranie externých súborov použitím funkcie Ťahaj a pusť
Vetvenie / Označenie príznakom
Vytvorenie vetvy / príznaku
Iné spôsoby na vytvorenie vetvy alebo príznaku
Na overenie alebo na prepnutie...
Zlúčenie
Zlúčenie rozsahu revízií
Zlúčenie dvoch rôznych stromov
Možnosti zlúčenia
Kontrola výsledkov zlúčenia
Sledovanie zlučovania
Manipulácia s konfliktami po zlúčení
Údržba funkcií vetvy
Zamknutie
Ako zamykanie funguje v Subversion
Získanie zámku
Uvoľnenie zámku
Kontrola stavu zámku
Vytváranie nezamknutých súborov iba na čítanie
Skripty háku Zamknutia
Vytváranie a aplikácia opravných záplat
Tvorba súboru opravnej záplaty
Použitie súboru opravnej záplaty
Kto zmenil ktorý riadok?
Zodpovednosť za súbory
Odlišnosti vyvodenia zodpovednosti
Prehliadač úložiska
Graf revízií
Uzly grafu revízií
Zmena pohľadu
Použitie grafu
Obnova pohľadu
Orezávanie stromov
Export pracovnej kópie Subversion
Odstránenie pracovnej kópie zo správy verzií
Premiestnenie pracovnej kópie
Integrácia so systémami sledovania chýb/sledovačmi problémov
Pridávanie čísla problémov do správ záznamu
Získavanie informácií z nástroja na sledovanie problémov
Integrácia s prehliadačmi úložiska založených na webe
TortoiseSVN Nastavenia
Všeobecné nastavenia
Nastavenia grafu revizií
Nastavenie Prekrytie ikon
Nastavenie siete
Nastavenie Externé programy
Nastavenia Uložené údaje
Uchovanie záznamu
Skripty hákov na strane klienta
Nastavenia TortoiseBlame
Nastavenia TortoiseUDiff
Exportovanie nastavenia TSVN
Pokročilé nastavenia
Posledný krok
5. Monitor projektu
Pridávanie projektov na sledovanie
Dialógové okno Monitor
Hlavné operácie
6. Program SubWCRev
Príkazový riadok SubWCRev
Nahradzovanie kľúčových slov
Príklad kľúčového slova
COM rozhranie
7. Rozhranie IBugtraqProvider
Konvencie pomenovania
Rozhranie IBugtraqProvider
Rozhranie IBugtraqProvider2
A. Často kladené otázky (FAQ)
B. Ako na to...
Presunúť/kopírovať viacero súborov naraz
Donútiť užívateľov, aby zadali správu záznamu
Skripty háku na serveri
Vlastnosti projektu
Aktualizovať vybrané súbory z úložiska
Vrátiť vzad (späť) revízie v úložisku
Použitím dialógového okna záznamu revízií
Použitím dialógového okna zlúčenia
Použitím nástroja svndumpfilter
Porovnať dve verzie súboru alebo priečinka
Zahrnúť spoločný podprojekt
Použitím svn:externals
Použitím vnorenej pracovnej kópie
Použitím relatívnej cesty
Pridaním projektu do úložiska
Vytvoriť skratku na úložisko
Ignorovať súbory, ktoré sú už verziové
Odstrániť verziu pracovnej kópie
Odstrániť pracovnú kópiu
C. Užitočné tipy pre správcov
Nasadenie TortoiseSVN prostredníctvom skupinových politík
Presmerovať kontrolu aktualizácie
Nastavenie systémovej premennej SVN_ASP_DOT_NET_HACK
Zakázať položky kontextovej ponuky
D. Automatizácia TortoiseSVN
Príkazy TortoiseSVN
Obslužná rutina adresy URL Tsvncmd
Príkazy TortoiseIDiff
Príkazy TortoiseUDiff
E. Krížový odkaz na rozhranie príkazového riadku
Konvencia a základné pravidlá
Príkazy TortoiseSVN
Overiť
Aktualizovať
Aktualizovať na revíziu
Odovzdať
Porovnať odlišnosti
Zobraziť záznam
Skontrolovať zmeny
Graf revízií
Prehliadač úložiska
Upraviť konflikty
Vyriešené
Premenovať
Odstrániť
Vrátiť
Vyčistiť
Získať zámok
Uvoľniť zámok
Vetva/príznak
Prepínač
Zlúčiť
Exportovať
Premiestniť
Vytvoriť úložisko tu
Pridať
Import
Vyvodiť zodpovednosť
Pridať do zoznamu ignorovaných
Vytvoriť opravnú záplatu
Použiť opravnú záplatu
F. Implementačné detaily
Prekrytie ikon
G. Jazykové balíčky a kontrola pravopisu
Jazykové balíčky
Kontrola pravopisu
Slovník
Zoznam

Zoznam obrázkov

1.1. Ponuka TortoiseSVN pre bezverziové priečinky
1.2. Dialógové okno importu
1.3. Prehliadač odlišností súborov
1.4. Dialóg záznamu
2.1. Typický systém klient/server
2.2. Problém, ktorému sa treba vyhnúť
2.3. Riešenie Zamknúť-Upraviť-Odomknúť
2.4. Riešenie Kopírovať-Upraviť-Zlúčiť
2.5. ...pokračovanie Kopírovať-Upraviť-Zlúčiť
2.6. Súborový systém úložiska
2.7. Úložisko
3.1. Ponuka TortoiseSVN pre bezverziové priečinky
4.1. Prekrytie ikon zobrazované v Prieskumníkovi
4.2. Kontextová ponuka pre priečinok pod správoi verzie
4.3. Ponuka súborov Prieskumníka pre skratku vo verziovom priečinku
4.4. Ťahajte ponuku pravým pre priečinok pod správou verzie
4.5. Dialógové okno autentifikácie
4.6. Dialógové okno importu
4.7. Dialóg overenia
4.8. Dialóg odovzdania
4.9. Kontrola pravopisu v dialógovom okne odovzdania
4.10. Dialógové okno priebehu zobrazujúce prebiehajúce odovzdanie
4.11. Dialógové okno priebehu zobrazujúce dokončenú aktualizáciu
4.12. Prekrytie ikon zobrazované v Prieskumníkovi
4.13. Stránka vlastností prieskumníka, karta Subversion
4.14. Skontrolovať zmeny
4.15. Dialóg odovzdania so zoznamom zmien
4.16. Dialógové okno police
4.17. Dialógové okno výberu z police
4.18. Dialógové okno Záznamu revízií
4.19. Dialógové okno Záznamu revízií - horný panel s kontextovou ponukou
4.20. Dialógové okno nastavení spolupracovníka kódu
4.21. Kontextová ponuka horného panela pre 2 vybrané revízie
4.22. Dolný panel dialógu Záznamu s kontextovou ponukou
4.23. Dolný panel dialógového okna Záznamu s kontextovou ponukou, keď je vybraných viac súborov.
4.24. Dialógové okno záznamu zobrazujúce revízie sledovania zlúčenia
4.25. Histogram odovzdania podľa autora
4.26. Koláčový graf odovzdania podľa autorov
4.27. Graf odovzdaní podľa dátumu
4.28. Prejdite do dialógového okna offline
4.29. Dialógové okno Porovnanie revízií
4.30. Prehliadač odlišností obrázkov
4.31. Kontextová ponuka prieskumníka pre bezverziové súbory
4.32. Ťahajte ponuku pravým pre priečinok pod správou verzie
4.33. Kontextová ponuka prieskumníka pre bezverziové súbory
4.34. Kontextová ponuka prieskumníka pre verziové súbory
4.35. Dialóg Vrátiť
4.36. Dialóg Vyčistiť
4.37. Stránka vlastností Subversion
4.38. Pridávanie vlastností
4.39. Dialógové okno vlastností pre skripty háku
4.40. Stránka vlastnosti svn:externals
4.41. Stránka vlastnosti svn:keywords
4.42. Stránka vlastnosti svn:eol-style
4.43. Stránka vlastnosti tsvn:bugtraq
4.44. Stránka vlastnosti veľkosť správy záznamu
4.45. Stránka vlastnosti jazyka
4.46. Stránka vlastnosti svn:mime-type
4.47. Stránka vlastností svn:needs-lock
4.48. Stránka vlastnosti svn:executable
4.49. Šablóny dialóg vlastností dialóg záznamu
4.50. Dialóg vetvy/príznaku
4.51. Dialógové okno prehodenia
4.52. Sprievodca zlúčením - výber rozsahu revízií
4.53. Sprievodca zlúčením - Zlúčenie stromu
4.54. Dialógové okno Zlúčiť konflikt
4.55. Dialógové okno Konflikt zlúčenia stromov
4.56. Dialóg Zlúčiť všetko
4.57. Dialóg Zamykanie
4.58. Dialógové okno Kontrola zmien
4.59. Dialógové okno Vytvoriť opravnú záplatu
4.60. Dialóg poznámky/zdpovednosti
4.61. TortoiseBlame
4.62. Prehliadač úložiska
4.63. Graf revízií
4.64. Dialógové okno Export z URL
4.65. Dialógové okno premiestnenia
4.66. Dialógové okno Vlastnosti Bugtraq (sledovania chýb)
4.67. Príklad dialógového okna sledovania problémov
4.68. Dialógové okno Nastavenia, Všeobecná stránka
4.69. Dialógové okno Nastavenia, stránka kontextovej ponuky
4.70. Dialógové okno Nastavenia, Dialógy stránka 1
4.71. Dialógové okno Nastavenia, strana Dialógy 2
4.72. Dialógové okno Nastavenia, stránka Dialógové okno 3
4.73. Dialógové okno Nastavenia, stránka Farby
4.74. Dialógové okno Nastavenia, stránka Graf revízií
4.75. Dialógové okno Nastavenia, stránka Farby grafu revízií
4.76. Dialógové okno Nastavenia, stránka Prekrytie ikon
4.77. Dialógové okno Nastavenia, stránka Sústava ikon
4.78. Dialógové okno Nastavenia, stránka Manipulátory ikon
4.79. Dialógové okno Nastavenia, stránka Sieť
4.80. Dialógové okno Nastavenia, stránka Prehliadač odlišností
4.81. Dialógové okno Nastavenia, dialóg Pokročilé porovnanie odlišností/zlúčenie
4.82. Dialógové okno Nastavenia, stránka Uložené údaje
4.83. Dialógové okno Nastavenia, stránka Uchovanie záznamov
4.84. Dialógové okno Nastavenia, Štatistika zásobníka záznamu
4.85. Dialógové okno Nastavenia, stránka Skripty hákov
4.86. Dialógové okno Nastavenia, Konfigurácia skriptov háku
4.87. Dialógové okno Nastavenia, stránka Integrácia sledovača problémov
4.88. Dialógové okno Nastavenia, stránka TortoiseBlame
4.89. Dialógové okno Nastavenia, stránka TortoiseUDiff
4.90. Dialógové okno Nastavenia, stránka Synchronizácia
4.91. Hlavný panel s predvoleným zoskupením
4.92. Hlavný panel so zoskupením úložiska
4.93. Hlavný panel so zoskupením úložiska
4.94. Zoskupenie na hlavnom paneli s farbami prekrytia úložiska
5.1. Dialógové okno úprav projektu na monitore projektu
5.2. Hlavné dialógové okno monitora projektu
B.1. Kontextová ponuka pre presun súborov TortoiseSVN
C.1. Dialógové okno odovzdania s upozornením na aktualizáciu

Zoznam tabuliek

2.1. Prístupové adresy URL úložiska
4.1. Pripnutá revízia
6.1. Zoznam dostupných prepínačov príkazového riadku
6.2. Zoznam chybových kódov SubWCRev
6.3. Zoznam dostupných kľúčových slov
6.4. Podporované metódy COM/automatizácie
C.1. Položky ponuky a ich hodnoty
D.1. Zoznam dostupných príkazov a možností
D.2. Zoznam dostupných možností
D.3. Zoznam dostupných možností

TortoiseSVN homepage