TortoiseSVN

Windows klient pre Subversion

Version 1.13

Stefan KÜNG

Lübbe ONKEN

Simon LARGE

2019/09/30 20:14:36 (r28662)


Obsah

Predhovor
Čo je TortoiseSVN?
Vlastnosti TortoiseSVN
Licencia
Vývoj
História TortoiseSVN
Poďakovania
Sprievodca čitateľa
Použitá terminológia
1. Začíname
Inštalovanie TortoiseSVN
Požiadavky na systém
Inštalácia
Základné princípy
Poďme na skúšobnú jazdu
Vytvorenie úložiska
Importovanie projektu
Získanie pracovnej kópie
Robenie zmien
Pridanie viac súborov
Prezeranie histórie projektu
Vrátenie zmien
A ďalej ...
2. Základná verzia-ovládacie prevedenie
Úložisko
Modely verziovania
Problém zdieľania súborov
Riešenie Zamknúť-Upraviť-Odomknúť
Riešenie Kopírovať-Upraviť-Zlúčiť
Čo robí Subversion?
Subversion v Akcii
Pracovné kópie
URL úložiska
Revízie
Ako pracovné kópie vyhľadávajú úložiská.
Súhrn
3. Úložisko
Vytvorenie úložiska
Vytvorenie úložiska pomocou príkazového riadku
Vytvorenie úložiska s TortoiseSVN
Lokálny prístup do úložiska
Prístup k úložisku v zdielanej sieti
Návrh úložiska
Záloha úložiska
Serverovské pripnuté (hook) skripty
Získané odkazy
Pristupovanie k úložisku
4. Sprievodca denného použitia
Hlavné vlastnosti
Prekrývané ikony
Kontextové Menu
Preťahovanie
Klávesové skratky
Authentifikácia
Maximalizovanie Okien
Importovanie dát do úložiska
Importovať
Importovanie na mieste
Zvláštne súbory
Získať pracovnú kópiu
Hĺbka získavania
Posielanie vašich zmien do úložiska
Dialóg odovzávania
Change Lists
Commit only parts of files
Excluding Items from the Commit List
Odovzdanie správ denníka
Priebeh odovzdávania
Update Your Working Copy With Changes From Others
Riešiť konflikty
Konflikty súborov
Property Conflicts
Konfliktov stromov
Získavnie informácií o stave
Prekrývané ikony
Detailed Status
Miestny a vzdialeny stav
Prezeranie rozdielov
Change Lists
Shelving
Revision Log Dialog
Invoking the Revision Log Dialog
Akcie denníka revízií
Získanie ďaľších informácií
Získavnie viac správ denníka
Aktuálna revízia pracovnej kópie
Merge Tracking Features
Changing the Log Message and Author
Filtrovanie sráv denníka
Štatistické informácie
Offline Mode
Refreshing the View
Prezeranie rozdielov
Rozdiely v súboroch
Line-end and Whitespace Options
Porovavanie adresárov
Diffing Images Using TortoiseIDiff
Diffing Office Documents
Externé Porovnávacie/Zlučovacie Nástroje
Adding New Files And Directories
Kopírovanie/Presúvanie/Premenovanie súborov a adresárov
Ignorovanie súborov a adresárov
Pattern Matching in Ignore Lists
Vymazávanie, Premenovanie a Presúvanie
Vymazavanie súborov a adresárov
Presúvanie súborov a adresárov
Dealing with filename case conflicts
Repairing File Renames
Vymazávanie neverziovaných súborov
Vrátiť zmeny
Vyčistiť
Nastavenia Projektu
Vlastnosti Subversion
TortoiseSVN Vlastnosti projektu
Property Editors
externé objekty
externé adresáre
Externé súbory
Creating externals via drag and drop
Branching / Tagging
Vytvorenie vetvy / značky
Iné spôsoby na vytvorenie vetvy / značky
To Checkout or to Switch...
Zlučovanie
Zlučenie rozshahu revízií
Merging Two Different Trees
Nastavenia zlučovania
Prezeranie výsledov zlúčovania
Sledovanie zlučovania
Handling Conflicts after Merge
Feature Branch Maintenance
Locking
How Locking Works in Subversion
Získanie zámku
Uvolnenie zámku
Kontrola stavu zamknutia
Making Non-locked Files Read-Only
The Locking Hook Scripts
Creating and Applying Patches
Tvorba súboru záplaty
Použitie záplaty
Who Changed Which Line?
Blame for Files
Obviniť rozdiely
Prezeranie úložiska
Graf revízií
Uzly grafu revizií
Changing the View
Použitie grafu
Refreshing the View
Pruning Trees
Exporting a Subversion Working Copy
Removing a working copy from version control
Premiestnenie pracovnej kópie
Integration with Bug Tracking Systems / Issue Trackers
Adding Issue Numbers to Log Messages
Getting Information from the Issue Tracker
Integration with Web-based Repository Viewers
TortoiseSVN Nastavenia
Hlavné Nastavenia
Nastavenia grafu revizií
Nastavenia prekrývania ikon
Sieťové nastavnia
Nastavnie externých programov
Saved Data Settings
Zásobník denníka
Klientské (pripnuté) skripty
Nastavenia TortoiseBlame
TortoiseUDiff Settings
Exportovanie nastavenia TSVN
Rozšírené nastavenia
Záverečný krok
5. Project Monitor
Adding projects to monitor
Monitor dialog
Main operations
6. Program SubWCRev
Parametre príkazového riadka SubWCRev
Nahradzovanie kľúčových slov
Príklad kľúčových slov
COM rozhranie
7. rozhranie IBugtraqProvider
Pomenovanie
Rozhranie IBugtraqProvider
Rozhranie IBugtraqProvider2
A. Často kladené otázky (Frequently Asked Questions - FAQ)
B. Ako spravím ...
Presunúť/kopírovať viacero súborov naraz.
Donútiť uživateľov zadávať správu denníka
Hookskripty na servery
Vlastnosť projektu
Aktualizovať vybrané súbory z úložiska
Vrátenie revízií v úložisku
Použitím dialógu denníka revízií
Použitie dialógu spájania
Použitie svndumpfilter
Porovnať dve revízie súboru, alebo adresára
Zahrnutie spoločného kódu
Použitie svn:externals
Použitie vnorenej pracovnej kópie
Použitie relativnej cesty
Add the project to the repository
Vytvoriť odkaz na úložisko
Ignorovať súbory, ktoré sú už verziované
Odverziovanie pracovnej kópie
Odstránenie pracovnej kópie
C. Užitočné tipy pre administrátorov
Nasadzovanie TortoiseSVN pomocou skupinovaj politiky
Presmerovanie kontroly aktualizácie
Nastavenie systémovej premennej SVN_ASP_DOT_NET_HACK
Zakázať položky kontextového menu
D. Automatizácia TortoiseSVN
Príkazy TortoiseSVN
Tsvncmd URL handler
Príkazy TortoiseIDiff
TortoiseUDiff Commands
E. Krížová refencia príkazového riadka (Command Line Interface - CLI)
Konvencia a základne pravidlá
Príkazy TortoiseSVN
Získať
Aktualizovať
Aktualizovať na revíziu
Odovzdať
Porovnať
Zobraz denník
Skontrolovať zmeny
Graf revízií
Prehliadanie úložiska
Upraviť konflikty
Vyriešené
Premenovať
Vymazať
Vrátiť
Vyčistiť
Získať zámok
Uvolniť zámok
Vetva/značka
Prepnúť
Zlúčiť
Exportovať
Premiestniť
Vytvoriť úložisko tu
Pridať
Importovať
Obviniť
Pridať do zoznamu ignorovaných
Vytvoriť záplatu
Použiť záplatu
F. Niektoré detaily implementácie
Prekrývané ikony
G. Jazykové balíčky a Kontrola pravopisu
Jazykové balíčky
Kontrola pravopisu
Register
Zoznam

Zoznam obrázkov

1.1. Menu TortoiseSVN pre neverzované zložky
1.2. Dialógové okno importovania
1.3. Prehliadač rozdielov
1.4. Dialóg denníka
2.1. Typický Klient/Server Systém
2.2. Problém, ktorému sa treba vyhnúť
2.3. Riešenie Zamknúť-Upraviť-Odomknúť
2.4. Riešenie Kopírovať-Upraviť-Zlúčiť
2.5. ... Kopírovať-Upraviť-Zlúčiť (pokračovanie)
2.6. Súborový systém úložiska
2.7. Úložisko
3.1. Menu TortoiseSVN pre neverzované zložky
4.1. Prieskumník (Windows Explorer) zobrazujúci ikonky prekrytia
4.2. Kontextova ponuka pre adresáre pod správou verzií
4.3. Ponuka vo Windows Explorer-i pre odkaz v pracovnej kópií
4.4. Right drag menu for a directory under version control
4.5. Dialógové okno autentifikácie
4.6. Dialógové okno importovania
4.7. Dialóg získania
4.8. Dialóg odovzávania
4.9. Kontrola pravopisu v onke odovzdávania
4.10. The Progress dialog showing a commit in progress
4.11. Progress dialog showing finished update
4.12. Prieskumník (Windows Explorer) zobrazujúci ikonky prekrytia
4.13. Explorer property page, Subversion tab
4.14. Skontrolovať zmeny
4.15. Dialog odovzdávania so zoznamom zmien
4.16. Shelve dialog
4.17. Unshelve dialog
4.18. The Revision Log Dialog
4.19. The Revision Log Dialog Top Pane with Context Menu
4.20. The Code Collaborator Settings Dialog
4.21. Top Pane Context Menu for 2 Selected Revisions
4.22. The Log Dialog Bottom Pane with Context Menu
4.23. The Log Dialog Bottom Pane with Context Menu When Multiple Files Selected.
4.24. The Log Dialog Showing Merge Tracking Revisions
4.25. Histogram Odovzdania podľa Autorov
4.26. Koláčový graf odovzdania podľa autorov
4.27. Commits-by-date Graph
4.28. Go Offline Dialog
4.29. The Compare Revisions Dialog
4.30. Prehliadač zmien obrázkov
4.31. Explorer context menu for unversioned files
4.32. Right drag menu for a directory under version control
4.33. Explorer context menu for unversioned files
4.34. Explorer context menu for versioned files
4.35. Dialóg vrátenia
4.36. The Cleanup dialog
4.37. Subversion property page
4.38. Pridanie vlastností
4.39. Property dialog for hook scripts
4.40. Property dialog boolean user types
4.41. Property dialog state user types
4.42. Property dialog single-line user types
4.43. Property dialog multi-line user types
4.44. svn:externals property page
4.45. svn:keywords property page
4.46. svn:eol-style property page
4.47. tsvn:bugtraq property page
4.48. Size of log messages property page
4.49. Language property page
4.50. svn:mime-type property page
4.51. svn:needs-lock property page
4.52. svn:executable property page
4.53. Property dialog merge log message templates
4.54. Dialóg vetvy / značky
4.55. The Switch Dialog
4.56. The Merge Wizard - Select Revision Range
4.57. The Merge Wizard - Tree Merge
4.58. The Merge Conflict Dialog
4.59. The Merge Tree Conflict Dialog
4.60. The Merge-All Dialog
4.61. Dialóg zamykania
4.62. Dialóg kontroly zmien
4.63. Dialóg Tvroby záplaty
4.64. The Annotate / Blame Dialog
4.65. TortoiseBlame
4.66. Prezeranie úložiska
4.67. Graf revízií
4.68. The Export-from-URL Dialog
4.69. Dialógové okno premiesnenia
4.70. The Bugtraq Properties Dialog
4.71. Example issue tracker query dialog
4.72. Dialóg nastavenie, všeobecné
4.73. The Settings Dialog, Context Menu Page
4.74. The Settings Dialog, Dialogs 1 Page
4.75. The Settings Dialog, Dialogs 2 Page
4.76. The Settings Dialog, Dialogs 3 Page
4.77. The Settings Dialog, Colours Page
4.78. The Settings Dialog, Revision Graph Page
4.79. The Settings Dialog, Revision Graph Colors Page
4.80. The Settings Dialog, Icon Overlays Page
4.81. The Settings Dialog, Icon Set Page
4.82. The Settings Dialog, Icon Handlers Page
4.83. The Settings Dialog, Network Page
4.84. The Settings Dialog, Diff Viewer Page
4.85. The Settings Dialog, Diff/Merge Advanced Dialog
4.86. The Settings Dialog, Saved Data Page
4.87. The Settings Dialog, Log Cache Page
4.88. The Settings Dialog, Log Cache Statistics
4.89. The Settings Dialog, Hook Scripts Page
4.90. The Settings Dialog, Configure Hook Scripts
4.91. The Settings Dialog, Issue Tracker Integration Page
4.92. The Settings Dialog, TortoiseBlame Page
4.93. The Settings Dialog, TortoiseUDiff Page
4.94. The Settings Dialog, Sync Page
4.95. Taskbar with default grouping
4.96. Taskbar with repository grouping
4.97. Taskbar with repository grouping
4.98. Taskbar grouping with repository color overlays
5.1. The edit project dialog of the project monitor
5.2. The main dialog of the project monitor
C.1. Odovzdávacie okno zobrazujúce upozornenie o aktualizácií

Zoznam tabuliek

2.1. URL na prístup k úložisku
4.1. Pinned Revision
6.1. Zoznam parametrov príkazového riadka
6.2. List of SubWCRev error codes
6.3. List of available keywords
6.4. podporvané automatizačné metódy COM
C.1. Položky menu a ich hodnoty
D.1. Zoznam príkazov a možností
D.2. Zoznam prístupných možností
D.3. Zoznam prístupných možností