Chỉ mục

C

các công cụ hợp nhất, Công cụ Khác Biệt / Hợp Nhất Bên ngoài
Các dự án ASP, Thiết lập biến môi trường SVN_ASP_DOT_NET_HACK
các dự án chung, Bao gồm các tiểu dự án chung
các dự án của nhà cung cấp, Bao gồm các tiểu dự án chung
các kho bên ngoài, Mục bên ngoài
các mục trình đơn ngữ cảnh, Vô hiệu hoá các mục trình đơn ngữ cảnh
các phần bên ngoài, Mục bên ngoài, Bao gồm các tiểu dự án chung
các sửa đổi, Trạng thái địa phương và từ xa
các tập tin / thư mục không được phiên bản, Bỏ qua các Tập Tin và Thư mục
các tập tin đặc biệt, Các tập tin Đặc biệt
các tập tin tạm thời, Nhập khẩu
các thông điệp cam kết, Hộp thoại Tường trình Chỉnh sửa
các thông điệp tường trình, Hộp thoại Tường trình Chỉnh sửa
các thuộc tính sửa đổi, Thay đổi Thông Điệp Tường Trình và Tác giả
các xung đột hợp nhất, Handling Conflicts after Merge
cài đặt, Cài đặt
cam kết, Cam kết các Thay đổi của bạn vào Kho
cập nhật, Cập nhật bản sao làm việc của bạn với thay đổi từ những người khác, Cập nhật các tập tin được lựa chọn từ kho
chỉ đọc, Khóa
chi nhánh, Sao chép / di chuyển / Đổi tên tập tin và thư mục, Phn Nhánh / Tạo Thẻ
chính sách nhóm, Triển khai TortoiseSVN thông qua các chính sách nhóm, Vô hiệu hoá các mục trình đơn ngữ cảnh
chỉnh sửa tường trình / tác giả, Thay đổi Thông Điệp Tường Trình và Tác giả
chú thích, Ai Đã Thay Đổi Dòng Nào?
chương trình xem kho lưu tr, Tích hợp với các Trình Xem Kho Lưu Trữ dựa trên Web
chuyển, Kiểm xu hoặc Chuyển mạch ...
CLI,
COM, ,
commit monitor,
công cụ khác biệt, Công cụ Khác Biệt / Hợp Nhất Bên ngoài
Cuốn sách Subversion,

F

FAQ,

I

IBugtraqProvider,

T

tách ra khỏi kho lưu trữ, Bỏ qua các tập tin được đã được phiên bản
Tạo, Tạo một Repository với các dòng lệnh máy khách
TortoiseSVN, Tạo Kho Lưu Trữ Với TortoiseSVN
tạo phiên bản các tập tin mới, Thêm Tập Tin Và Thư Mục Mới
tạo ra bản sao làm việc, Kiểm Xuất Một Bản Sao Làm Việc
tạo ra kho lưu trữ, Tạo kho lưu trữ
thay đổi, So sánh hai phiên bản của một tập tin hoặc thư mục
thẻ, Sao chép / di chuyển / Đổi tên tập tin và thư mục, Phn Nhánh / Tạo Thẻ
thêm, Thêm Tập Tin Và Thư Mục Mới
thêm các tập tin vào kho lưu trữ, Nhập khẩu dữ liệu vào một kho chứa
theo dõi hợp nhất, Theo dõi hợp nh
theo dõi lỗi, Tích hợp với Hệ thống Theo dõi Lỗi / Trình theo dõi Vấn đ
thiết lập, Các thiết l của TortoiseSVN
thông điệp cam kết, Buộc người dùng phải nhập một thông điệp tường trình
thông điệp rỗng, Buộc người dùng phải nhập một thông điệp tường trình
thông điệp tường trình, Buộc người dùng phải nhập một thông điệp tường trình
thuộc tính cửa sổ, Tình trạng Chi tiết
thuộc tính dự án, Thuộc tính dự án TortoiseSVN
thuộc tính Subversion, Thuộc tính Subversion
Thuộc tính TortoiseSVN, Thuộc tính dự án TortoiseSVN
tìm khác biệt hình ảnh, Tìm Khác Biệt Hình Ảnh Sử Dụng TortoiseIDiff
tìm khác biệt thống nhất, Tạo và áp dụng các bản vá
tình trạng, Lấy Thông tin Trạng thái, Trạng thái địa phương và từ xa
tình trạng bản sao làm việc, Lấy Thông tin Trạng thái
tổ chức lại, Di chuyển / sao chép nhiều tập tin cùng một lúc
toàn cục hóa, Việc Khớp các Mẫu trong Danh sách Bỏ qua
tối đa hóa, Tối đa hoá cửa sổ
TortoiseIDiff, Tìm Khác Biệt Hình Ảnh Sử Dụng TortoiseIDiff
trang web, Các Liên kết Kiểm xuất
trích xuất phiên bản,
triển khai, Triển khai TortoiseSVN thông qua các chính sách nhóm
trình đơn ngữ cảnh, Tr đơn ngữ cảnh
trình xem máy chủ, Trình duyệt Kho
Truy cập, Truy cập địa phương đến Kho
từ điển, Bộ kiểm tra chính tả
tự động hóa, Các lệnh TortoiseSVN, xử lý Tsvncmd URL, Các lệnh TortoiseIDiff, TortoiseUDiff Commands
từ khóa, svn:keywords
tường trình, Hộp thoại Tường trình Chỉnh sửa
tường trình theo dõi hợp nhất, Hợp nhất tính năng theo dõi

U

unshelve, Shelving
URL b thay đổi, Di dời một bản sao làm việc
URL kho lưu trữ bị thay đổi, Di dời một bản sao làm việc